13. ročník — 16.–23.8.2014

Mez­inárod­ní open tur­naj hraný od 16. 8. do 23. 8. 2014 v plzeňské Měšťan­ské Besedě v rám­ci 13. ročníku mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu INGEM – PLZEŇ 2014 vyhrál německý mez­inárod­ní mis­tr a nejvýše nasazený Sebas­t­ian Plischki.

Posled­ní kolo bylo velkým soubo­jem o vítězství, par­tie na prvních šachovnicích, kde se rozhodova­lo o pořadí medailistů, se hrá­ly až do úplného vyčer­pání všech možnos­tí. Nakonec z vedoucí dvo­jice byl nejšťast­nější Sebas­t­ian Plis­ch­ki, který vyhrál nad Miroslavem Palkem. Jan Bar­toš podlehl ruské­mu mez­inárod­ní­mu mis­tru Alexan­dru Chudi­novs­ki­chovi a klesl na třetí místo.

V konečném pořadí tak Sebas­t­ian Plis­ch­ki vyhrál se 7,5 body, druhý skončil Alexan­dr Chudi­novs­kich se 7 body, třetí s dalším půl­bodovým odstu­pem nejlepší z českých hráčů Jan Bar­toš.

V soubo­ji o nejlepšího hráče Plzeňského kra­je Petr Folk zdolal v posled­ním kole Fil­i­pa Šimůn­ka a tit­ul kra­jského pře­borní­ka Plzeňského kra­je pro rok 2014 získal pro sebe. Druhé mís­to v pořadí kra­jského pře­boru obsadi­la nejlepší žena tur­na­je Jana Ere­tová, která se zároveň sta­la kra­jsk­ou pře­bor­nicí mezi ženami.

Tur­naj mládeže v rapid šachu, určený mladých šachistům narozeným 1998 a ml., vyhrál ziskem 6,5 ze 7 možných nejvýše nasazený Jonáš Eret. Druhý skončil jeho bra­tr Matouš Eret (oba z odd­ílu Sokol Kla­tovy), který ztratil pouze dvě remízy. Milým přek­vapením byl bron­zový Ondra Ský­pala (ročník 2005) z ŠK AERO Odole­na Voda, který za sebou nechal výše nasazené Václa­va Truk­su a Stanisla­va Srbu. Nejlepší dívk­ou byla na šestém místě Adri­an­ka Málková z pořa­da­tel­ského ŠK 64 Plzeň.

Doplňkový bleskový tur­naj za účasti 27 hráčů ozdo­bil svou účastí český reprezen­tant a mez­inárod­ní velmistr Jiří Štoček. Avšak jako největší favorit tur­na­je se musel spoko­jit pouze s druhým místem. Vítězství mu „vyfoukl“ Němec Sebas­t­ian Plis­ch­ki, který o svém vítězství rozhodl výhrou ve vzá­jem­né soubo­ji se Štočkem a vyhráů ziskem 13 bodů z 13 možných. Druhý Jiří Štoček získal 11,5 bodu a třetí Lukáš Kle­ment 10,5 bodu. Nejlepším z hráčů Plzeňského kra­je byl na čtvrtém místě mladý osm­nác­tiletý Mar­tin Kopři­va s 8,5 body.

Fes­ti­val­ový pro­gram doplni­la ještě bese­da s mez­inárod­ním mis­trem Janem Michálkem o his­torii šachu v Plzni a Plzeňském kra­ji. Vel­mi zají­mavé povídání přede­vším o his­torii slavných plzeňských tur­na­jů Rudého prá­va v bleskovém šachu doplnil Jan Michálek promítáním dobových fotografií a doku­men­tů ze svého bohatého archivu.

Celý fes­ti­val proběhl pod zášti­tou rad­ní měs­ta Plzně paní Ire­ny Rot­tové, gen­erál­ním part­nerem byla společnost INGEM a.s., vysok­ou sportovní úroveň umoc­ni­lo i nád­h­erné prostředí velkého sálu Měšťan­ské Besedy, velká větši­na všech účast­níků a diváků vyjádři­la s prožitým týd­nem šachu v Besedě velk­ou spokojenost.

Jak je s průběhem fes­ti­valu spoko­jen ředi­tel Ing. Petr Here­jk: „Mez­inárod­ní tur­naj měl svo­ji kval­i­tu, oba největší favorité, mez­inárod­ní mis­tři Sebas­t­ian Plis­ch­ki a Alexan­der Chudi­novs­kich, potvrdili roli favoritů a podělili se o první a druhé mís­to, vel­mi poz­i­tivně hod­notím velk­ou bojovnost tur­na­je, ze 183 par­tií bylo jen 81 remí­zových výsled­ků (tj. 44%), což je u podob­ných tur­na­jů nezvyk­le malé pro­cen­to. Potěšu­jící jsou výkony mladých tal­en­to­vaných plzeňských hráčů, pro které byl tur­naj vítanou kon­frontací s mez­inárod­ní konkurencí.“

Výsledky

Mez­inárod­ní tur­naj: http://www.chess-results.com/tnr136621.aspx?lan=5&art=1&rd=9

Tur­naj mládeže: http://chess-results.com/tnr136622.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821

Bleskový tur­naj: http://chess-results.com/tnr136623.aspx?lan=5&art=0&wi=821