Přeskočit na obsah

Informace pro účastníky před zahájením festivalu

Vážení šachoví přátelé, 
před startem Šachového fes­ti­valu PLZEŇ něko­lik informací:

  • Sez­nam přih­lášených hráčů do tur­na­je Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů naleznete na https://chess-results.com/…spx, sez­nam přih­lášených hráčů do doprovod­ného Mez­inárod­ního tur­na­je – CALLIDITAS OPEN na https://chess-results.com/…spx. Prosím zkon­trolu­jte, zda jste v listině uve­deni a zda Vaše úda­je jsou správné.
  • Vst­up do areálu Plzeňského pivo­varu je hlavní (Jubile­jní) bra­nou, pří­chod do sálů SECESE od brány bude označen a ukazu­je map­ka (viz přílo­ha), parkování je možné v omezeném množství v areálu Plzeňského pivo­varu (prů­jezd do areálu hlavní bra­nou, parkoviště je za bra­nou vle­vo), v průběhu tur­na­je ale doporuču­jeme vzh­le­dem k menší­mu parko­vacích míst využí­vat k dopravě po Plzni raději hro­mad­nou dopravu. 
  • Nejnovějším rozhod­nutím vlády začíná pan­demie koron­aviru až 1. září, takže naše akce, která končí 31. 8., bude moci proběh­nout pouze s min­imál­ní­mi omezení­mi. Přesto jsou zave­de­na něk­terá opatření: všich­ni účast­ní­ci ode­vz­da­jí při prezen­ci potvrzení o bez­in­fekčnos­ti (for­mulář zasílám přílo­hou), pří­pad­ně je možno for­mulář vyplnit a podep­sat při prezen­ci. Všem účast­níkům doporuču­jeme použí­vat v hracím pros­toru dez­in­fek­ci, která bude po celou dobu k dis­pozi­ci na více místech. Pro hráče není povin­nost nosit roušky ani při par­tiích ani při ces­tě či pohy­bu v hracím sálu. Nadále platí, že v hracím pros­toru bude vylouče­na pří­tom­nost diváků (výjimku mají zás­tup­ci médií, kteří budou mít vst­up do hrací míst­nos­ti pov­olen pouze 15 min. po rozehrání kola).
  • Infor­ma­ce pro uby­to­vané na kole­jích Borská 53: uby­tová­vat se je možné jak v sobo­tu 22. 8. 2020 tak v neděli 23. 8. 2020 od 14,00 h.; na kole­jích jsou na patře k dis­pozi­ci kuchyňky (s led­nicí, sporákem, rychlo­varnou kon­vicí), hrnky, talíře a příbo­ry pří­pad­ně další vybavení si však musíte vzít vlastní.
  • Uby­to­vaní v Park­hotelu a hotelu LIONS se mohou v neděli 23. 8. 2020 uby­tová­vat již od 14,00 h.
  • V Tur­i­stick­ém infor­mačním cen­tru měs­ta Plzně na náměstí Repub­liky č.290/41 (od brány Pivo­varu cca 15 min. pěšky, otevřeno v neděli od 9.00 do 19.00 h.) je možno si opro­ti vrat­né záloze 100 Kč vyzved­nout Plzeňsk­ou Tur­i­stick­ou kar­tu, se kter­ou je možno po nabití (312 Kč na 7 dní nebo 338 Kč za 8 dní) ces­to­vat neomezeně Plzeňsk­ou hro­mad­nou dopravou. Podrob­nos­ti viz https://www.pmdp.cz/…ka/. Po skončení tur­na­je bude možno kar­tu vrátit pří­mo v info­cen­tru tur­na­je, kde bude vrá­ce­na vrat­ná zálo­ha 100 Kč.
  • Upo­zorňu­jeme, že v průběhu tur­na­je je hráčům zakázáno vstupo­vat do hracího sálu s elek­tron­ick­ý­mi zařízení­mi; upo­zorňu­jeme, že každý účast­ník bude při vstupu podroben kon­t­role detek­torem kovu; elek­tron­ická zařízení bude možno odložit při vstupu do hracího pros­toru v info­cen­tru (s trvalým dozorem). Vřele však všem doporuču­jeme elek­tron­ická zařízení si do hracího pros­toru vůbec nebrat.

S poz­dravem
Petr Here­jk
ředi­tel fes­ti­valu
e‑mail: herejkpetr@seznam.cz
tel. 773 870 333