Ve vedení Navara s Hráčkem (3. den)

Po třetím kole Mis­tro­vství ČR mužů v šachu zůstali bez ztrá­ty půl­bo­du už pouze David Navara, který ve třetím kole přehrál kla­tovského Tomáše Hur­dzana, a Zbyněk Hráček, který přet­lačit ve věžové kon­covce Pavla Freislera. V atrak­tivním gen­er­ačním soubo­ji uhrál mladý desetiletý Václav Finěk po ostrém boji cen­nou remízu s velmistrem Tomášem Polákem. Oba se tak zařadili do sil­né skupiny hráčů se 2,5 body. Do ní se posunuli také nasazení hráči č. 2 a 3 Vik­tor Láznič­ka a Jiří Štoček. Vik­tor Láznič­ka získal v zápletkách střed­ní hry pěšce a zkušeně ho uplat­nil k zisku celého bodu, zatím­co Jiří Štoček otočil nepříznivě se vyví­je­jící průběh par­tie ve svůj prospěch díky chy­bě soupeře. Zají­mavostí je, že v této skupině jsou hned tři hráči Beskyd­ské šachové školy Richard Stal­mach, Marek Miča a Jakub Rabatin.

Právě Rabatin ve třetí par­tii zvítězil nad velmistrem Vlas­tim­i­lem Bab­u­lou v infark­tovém závěru v časové tís­ni, kde zůsta­la za kulisa­mi krás­ná varianta:

Po 37…Je2 měl bílý možnost zahrát 38. Vc2!!. Jak se můžete přesvědčit v online komen­to­vaném přeno­su (https://youtu.be/8YTpCt3c4HE), při­b­ližně od času 3:21:10 se oba hráči společně s Mar­tinem Petrem snaží zhru­ba 3 min­u­ty najít, proč počí­tač po 37…Je2 hlásí výho­du +4. Nakonec řešení objevil Vlas­tim­il Bab­u­la. Po fan­ta­stick­ém 38. Vc2, pokud černý sebere bílou věž tahem 39…Jxg1, tak při­jde 40. Je4 a černá dáma je chyce­na. Na 40…Sxg2+ 41. Vxg2 navíc černý nemůže vzít dámou na f3 kvůli vidličkám na g5. V par­tii se ovšem sta­lo 38. Vxc7 a černý zvítězil drtivým útokem po 38…Jxg1 39. Jxh3 Jxf3!. Celý průběh i všech­ny ostat­ní par­tie MČR si můžete přehrát na webových stránkách pořa­datele https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo na stránce https://chess24.com/.

Čtvrté kolo se bude hrát ve stře­du 26. 8. od 16:00. Tahákem bude souboj dvou českých jed­niček – té bývalé Zbyň­ka Hráč­ka s tou součas­nou Davi­dem Navarou. Při­b­ližně v 16:45 začne živý komen­tář velmis­tra Mar­ti­na Petra na YouTube kanálu ŠSČR. Přenos par­tií je o 15 min­ut posunutý, což slouží jako opatření pro­ti pří­pad­né­mu podvádění.

Průběžné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním tur­na­jem 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020, který se v Plzni koná kaž­doročně ve druhé polov­ině srp­na. Další hráči mají možnost hrát Mez­inárod­ního otevřený tur­naj – CALLIDITAS OPEN, na pro­gra­mu jsou i krátkodobé tur­na­je: dva tur­na­je mládeže – PRO­dia­mant OPEN, bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN a Tur­naj ve Fis­cherových šachách – NODAK OPEN (nová atrak­tivní dis­ci­plí­na šachu, ve které je postavení fig­ur na zák­lad­ní řadě losováno před každým kolem).

Fes­ti­val se hra­je v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, vst­up diváků do hracího pros­toru je zakázán, zás­tup­ci médií mají vst­up do sálu pov­olen nejvýše 15 min, po zahá­jení par­tií. Z Mis­tro­vství ČR mužů je poři­zován online přenos pro webové stránky (https://www.sachovyfestivalplzen.cz/) s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra.

Partie

Mis­tro­vství ČR — 3. kolo (PGN)
Cal­lid­i­tas OPEN — 3. kolo (PGN)
Cal­lid­i­tas OPEN — 4. kolo (PGN)

Fotogalerie