Přeskočit na obsah

Aktuální zpráva o Mistrovství České republiky v šachu mužů 2020

Součas­ná situ­ace v České repub­lice kolem šířením epi­demie koron­aviru SARS-CoV­‑2 výrazně zasáh­la také do příprav letošního Mis­tro­vství ČR v šachu mužů. To by se mělo konat v Plzni ve dnech 23. – 31. 8. 2020 za pořa­da­tel­ství Šachového klubu 64 Plzeň v rám­ci Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020.

Ačkoli aktuál­ně stále není možné u šachových tur­na­jů dodržet všech­na stanovená opatření, což konání mis­tro­vských šachových akcí v tuto dobu znemožňu­je, situ­ace se zlepšu­je a pevně doufáme, že do druhé poloviny srp­na bude dostatek času na zmírnění restrik­tivních opatření ze strany vlády do takové míry, aby­chom mohli všich­ni zased­nout k šachovnicím a mis­tro­vství ČR mužů dle plánu uskutečnit.

Přípravy mis­tro­vství tedy dále pokraču­jí!

Zájem­ci o účast na Mis­tro­vství ČR mužů i v doprovod­ném mez­inárod­ním OPEN tur­na­ji se tak mohou dále hlásit (na webu https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo e‑mailem na: herejkpetr@seznam.cz), ter­mín přih­lášek je 2. 8. 2020. Propoz­ice a další infor­ma­ce naleznete na výše zmíněném webu. I nadále však platí, že pokud by vývoj epi­demi­o­log­ické situ­ace a s tím sou­vise­jící opatření našich orgánů konání znemožnil či nějak omezil vlast­ní tur­naj či pod­mínky pro hru, budeme to plně respek­to­vat a veře­jnost o tom včas informovat.