Přeskočit na obsah

Předchozí ročníky

Vítězem hlavního tur­na­je 14. ročníku Openu Plzeň 2015 v kon­gresovém sále plzeňského hotelu Hazu­ka se stal Zdeněk Hába (na fotografii uprostřed) s 8 body před Miroslavem Palkem (vle­vo) — 7,5 bodu — a Mar­tinem Sime­tem (vpra­vo) — 7 bodů.

Výsledky

Mez­inárod­ní tur­naj: http://chess-results.com/tnr181812.aspx?lan=5
Tur­naj mládeže: http://chess-results.com/tnr184236.aspx?lan=5
Bleskový tur­naj: http://chess-results.com/tnr184546.aspx?lan=5

Mez­inárod­ní open tur­naj hraný od 16. 8. do 23. 8. 2014 v plzeňské Měšťan­ské Besedě v rám­ci 13. ročníku mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu INGEM – PLZEŇ 2014 vyhrál německý mez­inárod­ní mis­tr a nejvýše nasazený Sebas­t­ian Plischki.

Posled­ní kolo bylo velkým soubo­jem o vítězství, par­tie na prvních šachovnicích, kde se rozhodova­lo o pořadí medailistů, se hrá­ly až do úplného vyčer­pání všech možnos­tí. Nakonec z vedoucí dvo­jice byl nejšťast­nější Sebas­t­ian Plis­ch­ki, který vyhrál nad Miroslavem Palkem. Jan Bar­toš podlehl ruské­mu mez­inárod­ní­mu mis­tru Alexan­dru Chudi­novs­ki­chovi a klesl na třetí místo.

V konečném pořadí tak Sebas­t­ian Plis­ch­ki vyhrál se 7,5 body, druhý skončil Alexan­dr Chudi­novs­kich se 7 body, třetí s dalším půl­bodovým odstu­pem nejlepší z českých hráčů Jan Bar­toš.

V soubo­ji o nejlepšího hráče Plzeňského kra­je Petr Folk zdolal v posled­ním kole Fil­i­pa Šimůn­ka a tit­ul kra­jského pře­borní­ka Plzeňského kra­je pro rok 2014 získal pro sebe. Druhé mís­to v pořadí kra­jského pře­boru obsadi­la nejlepší žena tur­na­je Jana Ere­tová, která se zároveň sta­la kra­jsk­ou pře­bor­nicí mezi ženami.

Tur­naj mládeže v rapid šachu, určený mladých šachistům narozeným 1998 a ml., vyhrál ziskem 6,5 ze 7 možných nejvýše nasazený Jonáš Eret. Druhý skončil jeho bra­tr Matouš Eret (oba z odd­ílu Sokol Kla­tovy), který ztratil pouze dvě remízy. Milým přek­vapením byl bron­zový Ondra Ský­pala (ročník 2005) z ŠK AERO Odole­na Voda, který za sebou nechal výše nasazené Václa­va Truk­su a Stanisla­va Srbu. Nejlepší dívk­ou byla na šestém místě Adri­an­ka Málková z pořa­da­tel­ského ŠK 64 Plzeň.

Doplňkový bleskový tur­naj za účasti 27 hráčů ozdo­bil svou účastí český reprezen­tant a mez­inárod­ní velmistr Jiří Štoček. Avšak jako největší favorit tur­na­je se musel spoko­jit pouze s druhým místem. Vítězství mu „vyfoukl“ Němec Sebas­t­ian Plis­ch­ki, který o svém vítězství rozhodl výhrou ve vzá­jem­né soubo­ji se Štočkem a vyhráů ziskem 13 bodů z 13 možných. Druhý Jiří Štoček získal 11,5 bodu a třetí Lukáš Kle­ment 10,5 bodu. Nejlepším z hráčů Plzeňského kra­je byl na čtvrtém místě mladý osm­nác­tiletý Mar­tin Kopři­va s 8,5 body.

Fes­ti­val­ový pro­gram doplni­la ještě bese­da s mez­inárod­ním mis­trem Janem Michálkem o his­torii šachu v Plzni a Plzeňském kra­ji. Vel­mi zají­mavé povídání přede­vším o his­torii slavných plzeňských tur­na­jů Rudého prá­va v bleskovém šachu doplnil Jan Michálek promítáním dobových fotografií a doku­men­tů ze svého bohatého archivu.

Celý fes­ti­val proběhl pod zášti­tou rad­ní měs­ta Plzně paní Ire­ny Rot­tové, gen­erál­ním part­nerem byla společnost INGEM a.s., vysok­ou sportovní úroveň umoc­ni­lo i nád­h­erné prostředí velkého sálu Měšťan­ské Besedy, velká větši­na všech účast­níků a diváků vyjádři­la s prožitým týd­nem šachu v Besedě velk­ou spokojenost.

Jak je s průběhem fes­ti­valu spoko­jen ředi­tel Ing. Petr Here­jk: „Mez­inárod­ní tur­naj měl svo­ji kval­i­tu, oba největší favorité, mez­inárod­ní mis­tři Sebas­t­ian Plis­ch­ki a Alexan­der Chudi­novs­kich, potvrdili roli favoritů a podělili se o první a druhé mís­to, vel­mi poz­i­tivně hod­notím velk­ou bojovnost tur­na­je, ze 183 par­tií bylo jen 81 remí­zových výsled­ků (tj. 44%), což je u podob­ných tur­na­jů nezvyk­le malé pro­cen­to. Potěšu­jící jsou výkony mladých tal­en­to­vaných plzeňských hráčů, pro které byl tur­naj vítanou kon­frontací s mez­inárod­ní konkurencí.“

Výsledky

Mez­inárod­ní tur­naj: http://www.chess-results.com/tnr136621.aspx?lan=5&art=1&rd=9
Tur­naj mládeže: http://chess-results.com/tnr136622.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821
Bleskový tur­naj: http://chess-results.com/tnr136623.aspx?lan=5&art=0&wi=821

Dvanác­tý ročník mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu INGEM – PLZEŇ 2013, který se kon­al ve dnech 17.–24.8.2013 v plzeňské Měšťan­ské Besedě, dospěl do svého finále. Posled­ní deváté kolo mez­inárod­ního OPEN tur­na­je v sobo­tu rozhod­lo o tom, že se vítězem stal nejvýše nasazený velmistr Petr Neu­man, hráč ŠK Ziku­da Turnov, který tak obhájil loňský primát. Druhé mís­to si do Němec­ka odváží Sebas­t­ian Plis­ch­ki, který získal 6,5 bodů, pohár za třetí mís­to vybo­jo­val ste­jným bodovým ziskem Rus Alexan­der Chudi­novs­kich. Mez­inárod­ního OPEN tur­na­je se zúčast­ni­lo 78 hráčů ze čtyř států, do tur­na­je nas­toupi­lo sedm žen, nejlepší z nich byla celkově dvacátá Mar­ti­na Kocan­dová z ŠK Kla­tovy s 5,5 body. Pohár věno­vaný předse­dou Šachového svazu Plzeňského kra­je Hynkem Šper­lem pro nejlepšího hráče do 16 let získal Daniel Kožúšek z AD Jičín, který vybo­jo­val 5,5 bodu a obsadil 14. mis­to. Nejlepším z hráčů ŠK 64 Plzeň byl Václav Hrdlič­ka, který získal 4,5 bodu a obsadil 46. místo.

Výsledky

Mez­inárod­ní tur­naj: http://chess-results.com/tnr101791.aspx?lan=5&art=4&wi=821
Tur­naj mládeže: http://chess-results.com/tnr108907.aspx?lan=5&wi=821
Bleskový tur­naj: http://chess-results.com/tnr109135.aspx?lan=5&art=1&wi=821

Partie

Mez­inárod­ní šachový fes­ti­val Plzeň 2013 (PGN)

V posled­ním kole mez­inárod­ního OPEN tur­na­je hraného v rám­ci šachového fes­ti­valu INGEM – PLZEŇ 2012 remízy na prvních třech stolech již nic nezměni­ly na tur­na­jovém vítězství Petra Neu­mana. Nejvýše nasazený zaz­na­me­nal 5 vítězství a 4 remízy a se 7 body udržel samostat­né vedení. Za ním se srov­nala se 6,5 body hned šes­tice hráčů, které “Buch­holz” srov­nal do pořadí: 2.Plis­ch­ki (GER), 3.Hába (CZE), 4.Chudi­novs­kich (RUS), 5.Vlasák (CZE), 6.Bar­toš (CZE), 7.Muka­shev (KAZ).

Kra­jským pře­borníkem Plzeňského kra­je se stal celkově 12. Jan Michálek ze Šakalu Kozolupy před Jaroslavem Slád­kem ze ZČE Plzeň a Kar­lem Chalušem ze Soko­la Let­ná. Tit­ul kra­jské pře­bor­nice Plzeňského kra­je mezi žena­mi vybo­jo­vala Hana Palková ze ŠK Líně před Janou Ere­tovou ze Soko­la Klatovy.

Cenu za nejkrás­nější par­tii získal Jiří Poko­rný (ŠK Líně) za vítězství v 5. kole nad ukra­jin­ským mis­trem FIDE Juri­jem Vorobyovem.

Fes­ti­val byl zakončen vyh­lášením výsled­ků za pří­tom­nos­ti primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Mar­tin Baxy, který nejlepším hráčům pře­dat poháry.

Výsledky

Mez­inárod­ní tur­naj: http://www.chess-results.com/tnr136621.aspx?lan=5&art=1&rd=9
Tur­naj mládeže: http://chess-results.com/tnr136622.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821
Bleskový tur­naj: http://chess-results.com/tnr136623.aspx?lan=5&art=0&wi=821

Partie

Mez­inárod­ní šachový fes­ti­val Plzeň 2012 (PGN)

Turnaj A — FIDE OPEN
Poř.LosTit­ulJménoELOFedKlubBodyBCh
15IMBeres­cu Alin2404ROM 7,539,0
21IMCvek Robert2461CZETJ Slavoj Poruba7,040,5
37FMHeinzel Olaf2402GERFC Bay­ern München7,038,0
43IMNeu­man Petr2428CZESokol Plzeň I7,037,5
512 Plis­ch­ki Sebastian2325GER 6,540,5
611WGMHagarová Zuzana2330SVKKdV Kež­marok6,538,5
728 Šimůnek Aleš2200CZESokol Plzeň I6,537,0
86IMGrun­berg Mihai2403ROM 6,536,0
94IMZawadz­ki Stanislav2428POL 6,039,5
1014 Novák Pavel2323CZESokol Plzeň I6,039,0
119MČernoušek Lukáš2378CZEBohemi­ans Praha6,038,5
122IMGajew­s­ki Grzegorz2439POLPiat­ka Skierniewice6,038,5
1315IMSiko­ra-Lerch Jan2320CZETŽ Třinec6,038,0
148IMJuřek Josef2387CZEPolabí Sokol Joly6,036,0
1522WIMZawadz­ka Jolanta2272POL 6,035,5
1624WIMIon­i­ca Iulia2264ROM 6,032,5
1713MFiala Robert2324CZESokol Plzeň-Let­ná5,542,0
1816 Petr Mar­tin2307CZESyn­the­sia Pardubice5,537,5
1918MStudnič­ka Tomáš2302CZEDům armády Praha5,537,5
2019MŘehořek Mar­tin2300CZEEmerge Ml. Boleslav5,537,5
2126 Folk Petr2245CZESokol Plzeň I5,536,5
2225 Zelený Tomáš2254CZEUnion Plzeň5,536,5
2321FMBen­sch Patrick2295GERPfar­rkirchen5,536,0
2434 Bujak Michal2179CZESpar­tak Ústí n.L.5,535,0
2581 Jeníček Emil2021CZESSZŠ Litvínov5,535,0
2627 Fran­chi­ni Gabriele2215ITA 5,534,5
2717MCíf­ka Stanislav2302CZESlavoj České Budějovice5,534,0
2810IMMichálek Jan2377CZESokol Plzeň I5,533,5
2931 Koth Ste­fan2190GERDort­mund-Brack­el5,530,5
3058 Reitinger Petr2090CZESZŠ Litvi­nov5,529,5
3130 Tůma Jiří2192CZESokol Bedři­chov5,038,5
3235 Vašíček Mar­tin2175CZESokol Domažlice5,036,0
3338 Hlaváč Rudolf2165CZEB.E.Sokolov5,035,5
3443 Havlík Jan2136CZETatran Prachat­ice5,035,0
3533 Galíček Stanislav2181CZESlavoj Tachov5,035,0
3637WMKFolková Mar­ti­na2165CZESokol Plzeň I5,034,0
3753 Toman Jan2103CZESlavoj Stro­j­plast Tachov5,033,0
3823 Wiesinger Robert2265AUTUnion Hartkirchen5,033,0
3963 Vrá­na Jan2074CZE1. Novoborský ŠK5,033,0
4054 Vrchot­ka Josef2103CZEBonex Teplice5,032,5
4149 Hodová Lucie2112CZEŠK Líně5,030,5
4246 Pokru­pa Marek2122CZEKŠ Tietz K.Vary5,030,0
4370 Vacht­fei­dl Petr2060CZE1.ŠK Jihla­va5,030,0
4496 Šimůnek Fil­ip1877CZEUnion Plzeň5,028,5
4580 Goldobin Tomáš2027CZEKŠ Tietz Karlovy Vary5,028,5
4672 Cvikl Michal2056CZEŠakal Kozolupy5,028,0
4757 Bukáček Lubomír2091CZEŽďas Žďár n.S.4,536,5
4841 Toman Jaroslav2145CZESlavoj Stro­j­plast Tachov4,536,0
4936 Jaroš Mar­tin2149CZEUnion Plzeň4,535,0
5078 Kudláček Jaroslav2039CZEŠK Duras BVK4,534,0
5147 Jeníček Michal2117CZESSZŠ Litvínov4,533,5
5245 Chaluš Karel2123CZESokol Plzeň-Let­ná4,533,0
5359 de Cauter Wolfgang2089GERSF Heins­berg4,532,0
5483 Kalista Karel2019CZELoko­mo­ti­va Plzeň4,530,0
5565 Ondreját Miroslav2072CZEB.E.Sokolov4,529,5
5668 Valíčko­va Martina2063CZETŽ Třinec4,529,0
57103 Svo­bo­da Jan1769CZELoko­mo­ti­va Most4,529,0
5875 Vin­klárek Ondřej2044CZESokol Sendražice4,528,5
5998 Petera Lubomír1851CZESokol Domažlice4,528,5
6060 Hejl Jaroslav2081CZEŘemdih Str­milov4,526,5
61107 Rak­ous Pavel1716CZE 4,523,0
6232 Purnoch Josef2184CZESpolana Ner­a­tovice4,036,0
6364 Kříž Luboš2072CZEUnion Plzeň4,035,5
6473 Špírek Adam2049CZELoko­mo­ti­va Most4,033,0
6539 Káňa Pavel2159CZEJäkl Karv­iná4,031,0
6671 Kameník Mar­tin2057CZEMARTY Baník Most4,031,0
6784 Peníš­ka Pavel2011CZEDesko Liberec4,030,5
6840 Beran Bohu­mil2158CZEŠK Přeštice4,029,0
6992 Jína Luboš1943CZETJ Nisa Proseč4,029,0
7088 Dra­horád Daniel1977CZEBohemi­ans Praha4,028,5
7193 Muk Ivo1916CZEŠK Přeštice4,028,5
7266 Spies­berg­er Gerhard2070AUTRan­shofen4,028,0
7391 Pahorecký Jiri1946CZEKoberce Kájov4,027,5
7456 Nový Václav2093CZESokol Kla­tovy4,026,0
7542 Adámek Fran­tišek2144CZEZČE Plzeň4,024,5
76101 Stein­hauser František1775CZEŘemdih Str­milov4,023,5
7769 Šnaidr Jiří2063CZESokol Plzeň-Let­ná3,532,0
7895 Čekan Petr1894CZESokol Let­ná3,531,5
7950 Racek Jiří2112CZESlavoj Dvorec3,531,5
8067 Sedláček Jiří2069CZESlavoj Stro­j­plast Tachov3,531,0
8194 Fiala Jan1914CZEŠK Veselí n.L.3,529,0
8262 Mit­ter­hue­mer Günter2075AUTUnion Hartkirchen3,528,5
83104 Stein­hauser Dominik1753CZEŘemdih Str­milov3,527,5
8497 Vojíř Václav1863CZESokol Plzeň I3,527,5
8552 Ská­cel Jan2103CZESokol Benešov3,527,0
86105 Kříž Daniel1732CZEUnion Plzeň3,527,0
8751 Hyrš Mar­tin2108CZEŠK Duras BVK3,526,5
8874 Vla­dy­ka Václav2048CZEŠK Česká lípa3,526,5
8955 Frue­hauf Norbert2097AUTRan­shofen3,525,5
9020IMGross Šte­fan2294CZESokol Plzeň I3,525,5
91106 Vojíř Václav1721CZESokol Plzeň I3,525,0
92108 Stein­hauser Antonín1714CZEŘemdih Str­milov3,030,5
9385 van der Veen Ronald2002NEDSchaak­woude3,030,0
9476 Čečil Pavel2042CZELoko­mo­ti­va Plzeň3,029,0
9599 Reitingerová Ive­ta1841CZEChemopol Litvínov3,027,0
9661 Malec Jan2079CZEUD Hamr3,026,5
9748 Gut­deutsch Otto2116AUT 3,026,0
9877 Sládek Jaroslav2042CZESokol Spálené Poříčí3,025,5
9944 Pech Václav2135CZEMKS Vyškov3,025,0
10086 van Him­ber­gen Har1996NED 3,025,0
101102 Háva Petr1770CZEŠK Líně3,024,0
10229 Mau­r­er Jochen2198GER 2,530,5
10387 Voglová Eva1988CZEJiskra Havlíčkův Brod2,530,0
10489 Vlček Josef1976CZEBonex Teplice2,527,5
10590 Kovařík Josef1959CZEŠK Líně2,523,0
106100 Woud­stra Willem1781NEDSchaak­woude2,522,5
10782 Zim­mer Christian2020AUTUnion Hartkirchen2,027,5
10879 Bonet­ti Carlo2032ITA 0,019,5
Turnaj B — junior OPEN
Poř.LosJménoELOFedKlubBodyBCh
17Palková Kateři­na1713CZEUnion Plzeň7,038,0
23Kubát Miroslav1746CZESokol Kla­tovy6,539,5
338Bal­har Jan1000CZEŠK Líně6,534,0
42Havlík Jindřich1775CZEUnion Plzeň6,040,5
59Havlíková Kristý­na1620CZEUnion Plzeň6,039,0
610Oreský Jan1582CZEDesko Liberec6,038,0
75Benák Jaroslav1730CZEJiskra Havlíčkův Brod6,037,0
813Živec Jiří1527CZEDioss Nýřany6,035,0
96Jonáš Václav1716CZESokol Kla­tovy6,032,5
104Pospíšil Aleš1737CZEDesko Liberec5,038,5
1111Řehák Jakub1545CZELoko­mo­ti­va Most5,038,5
1228Poš­murný Oldřich1250CZELoko­mo­ti­va Most5,037,5
1316Poko­rný Jiří1499CZEŠK Líně5,036,0
1417Šulista Daniel1494CZEŘemdih Str­milov5,036,0
1518Císler Michal1485CZEUnion Plzeň5,035,5
168Reitinger Jan1707CZELoko­mo­ti­va Most5,034,0
1714Krliš Jan1519CZESokol Kla­tovy5,033,5
181Iwanow Anna1800POLMUKS MDK Srodm.Wroclaw5,030,5
1931Křížek Mar­tin1100CZESokol Domažlice5,028,0
2027Nebe­haj Ondřej1250CZESokol Domažlice5,027,5
2119Hrouza Mar­tin1419CZEVMS Sos­nová4,534,5
2225Dražský Roman1250CZESokol Domažlice4,534,0
2322Kracíková Kristý­na1374CZEŠK Líně4,531,5
2412Chlad Lukáš1544CZEUnion Plzeň4,529,5
2534Stein­hauserová Anna1100CZEŘemdih Str­milov4,527,5
2639Chme­lař Ondřej1000CZESokol Plzeň-Let­ná4,525,5
2721Bauer Tomáš1395CZESokol Domažlice4,031,5
2826Kuča Tomáš1250CZESokol Domažlice4,030,0
2915Šimlová Jana1508CZEŠK Líně4,026,5
3020Uzel Jan1408CZEŠK Líně4,025,0
3124Kar­bu­sický Ondřej1258CZEŠK Líně3,531,0
3229Válek Tomáš1250CZESokol Tábor3,530,5
3323König Michal1274CZEŠK Líně3,530,0
3436Šimeček Josef1100CZEDi Lot­ti Bernartice3,529,0
3535Váchal Pavel1100CZESokol Domažlice3,031,0
3630Kučera Michal1100CZEŘemdih Str­milov3,028,5
3737Šiml Oldřich1100CZEŠK Líně3,026,0
3832Lorenc David1100CZEŠK Líně2,028,0
3933Stein­hauser Václav1100CZEŘemdih Str­milov1,025,0
Turnaj C — národní OPEN — “Memoriál M. Suka”
Poř.LosJménoELOFedKlubBodyBch
12Háva Jaroslav1871CZEŠK Líně7,040,5
26Rouč Michal1776CZEŠK Ústí n.Labem7,038,0
317Černý Václav1659CZESpar­tak Klenčí p.Č.6,540,0
413Bukáček sr. Lubomír1728CZESokol Jámy6,531,5
55Dvořák Miloslav1796CZEZČE Plzeň6,037,5
69Nathanský Daniel1771CZEZČE Plzeň6,036,5
78Bar­toníček Zdeněk1771CZEČeská Bese­da Plzeň6,036,0
810Königs Christoph1768GERSF Heins­berg5,540,0
911Šmíd Jindřich1752CZEŠK Líně5,537,5
107Pechát Josef1775CZESokol Plzeň-Košut­ka5,536,0
114Tenk Petr1806CZESokol Plzeň-Košut­ka5,534,0
1214Pašek Mar­tin1710CZEŠK SU Heř­mano­va Huť5,533,5
1315Zach Tomáš1666CZERoky­cany5,035,5
1434Řezníček Matouš1411CZESpar­tak Klenčí p.Č.5,033,5
1512Chloupek Jaroslav1743CZESokol Domažlice5,030,5
163Tal­ma Klaas1823NEDSchaak­woude5,030,5
1724Šefr­na František1615CZELoko­mo­ti­va Plzeň4,538,5
1827Kang Mei Yin1589CZEKŠ Tietz4,534,0
1922Verf Fed­de1638NEDSchaak­woude4,533,0
2018Albrecht Jiří1657CZESokol Plzeň-Košut­ka4,532,5
2132Schánilec Mar­tin1488CZESokol Kla­tovy4,529,0
221Szarows­ki Daniel1889CZEČeská Bese­da Plzeň4,528,0
2336Lasík Petr1390CZEKaská­da Bílina4,527,0
2416Sout­ner Jaroslav1703CZESokol Košut­ka4,034,0
2523Fas­tová Karolína1636CZEUnion Plzeň4,032,0
2629Bolek Mar­tin1554CZEŠakal Kozolupy4,029,5
2730Vitouš Václav1553CZEŠakal Kozolupy4,028,0
2828Háva Radim1557CZEŠK Líně4,026,5
2933Veen­stra Catrines1474NEDSchaak­woude4,025,5
3026Hahn Chris­t­ian1601GERSF Heins­berg4,024,5
3125Volf Michal1611CZETJ Dvůr Králové n.L.3,531,5
3220van der Hei­de Gerben1648NEDSchaak­woude3,527,5
3338Fakan Petr1253CZESokol Let­ná3,526,0
3421Málek Milan1642CZEŠK Líně3,030,0
3540Mar­tan Petr1000CZESokol Plzeň-Košut­ka3,029,5
3619Staněk Václav1654CZEDA Pra­ha3,029,0
3737Polák Miloš1368CZELoko­mo­ti­va Plzeň3,026,0
3835van Merk­erk Rutger1400NEDUtrecht2,027,0
3939Křížek Alex1000CZESokol Domažlice2,026,5
4031Zelen­ka Miroslav1504CZESokol Domažlice1,59,0
Turnaj D — turnaj mládeže v rapid šachu
Poř.LosJménoELOFedKlubBodyBCh
13Palková Kateři­na1713CZEUnion Plzeň6,520,5
21Iwanow Anna1800POLMUKS MDK Srodm.Wroclaw5,019,5
32Havlík Jindřich1775CZEUnion Plzeň5,019,0
 5Císler Michal1485CZEUnion Plzeň5,019,0
54Havlíková Kristý­na1620CZEUnion Plzeň3,519,5
66Hrouza Mar­tin1419CZEVSM Sos­no­va3,517,5
78König Michal1274CZEŠK Líně3,516,5
810Šimůnek Marek1250CZEUnion Plzeň3,515,0
97Staníček Petr1399CZEŠK Líně2,514,5
109Kar­bu­sický Ondřej1258CZEŠK Líně2,019,5
1111Lorenc David1100CZEŠK Líně2,019,5
1212Kroupová Eva1000CZEŠK Líně0,015,0
Turnaj E — bleskový turnaj
Poř.LosTit­ulJménoELOFedBodyBCh
12IMGajew­s­ki Grzegorz2439POL12,085,5
21GMŠtoček Jiří2523CZE11,085,0
35FMČesal Jaroslav2258CZE10,582,5
43IMZawadz­ki Stanislaw2428POL8,586,0
511 Novák Michal2131CZE8,584,0
617 Vrá­na Jan2019CZE8,583,5
710 Pach­ta Paul2150AUT8,082,0
89 Valeš Václav2168CZE7,579,5
98 Svo­bo­da Miloš2185CZE7,087,0
1014 Adámek Fran­tišek2066CZE7,082,0
1119 Szarows­ki Daniel1889CZE7,071,5
1233 Bal­har Jan0CZE7,068,0
134 Studnič­ka Tomáš2285CZE6,584,0
146 Spal Milan2233CZE6,577,0
1515 Bar­toníček Zdeněk2050CZE6,575,5
167 Roj Miroslav2202CZE6,574,5
1723 Bukáček Lubomír1728CZE6,570,5
1825 Fas­tová Karolína1636CZE6,558,5
1932 Bauer Tomáš1395CZE6,555,0
2013 Kolář Jáchym2089CZE6,075,0
2134 Poš­murný Oldřich0CZE6,070,5
2212 Gut­deutsch Otto2116AUT5,571,5
2316 Vacht­fei­dl Petr2022CZE5,565,0
2422 Wiener Ladislav1746CZE5,564,0
2524 Černý Václav1659CZE5,563,5
2626 Havlíková Kristý­na1620CZE5,561,0
2718 Sládek Jaroslav1936CZE5,062,0
2830 Řehák Jakub1545CZE5,055,5
2927 Volf Michal1611CZE4,557,0
3031 Řezníček Matouš1411CZE4,557,0
3128 Oreský Jan1582CZE4,556,0
3229 Nováková Lada1546CZE4,056,0
3321 Havlík Jindřich1775CZE3,058,0
3420 Iwanow Anna1800POL3,057,5
Partie

Tur­naj A — FIDE OPEN
Tur­naj B — junior OPEN
Tur­naj C — národ­ní OPEN — “Mem­o­riál M. Suka”

Turnaj A — Mistrovství Čech mužů 2003 — mezinárodní OPEN turnaj dospělých
Poř.LosTit­ulJménoELOFedKlubBodyBCh
12GMHába Petr2502CZEŠK Tri­nom Zlín7,041,0
26GMJansa Vlas­tim­il2470CZEŠK DA Praha7,040,0
318IMMichálek Jan2390CZESokol Plzeň I7,031,5
412IMKalod Radek2435CZESlezan Opa­va6,541,5
515 Klí­ma Lukáš2425CZENH Ostra­va6,541,5
610IMNeu­man Petr2438CZESokol Plzeň I6,539,0
74GMPolák Tomáš2473CZESlezan Opa­va6,538,5
813GMLechtýn­ský Jiří2431CZEInfin­i­ty Pardubice6,536,0
91GMFedorchuk Sergey2557UKR 6,041,0
1014IMKonop­ka Michal2428CZEŠK Mahrla Praha6,040,5
115IMCvek Robert2471CZESlezan Opa­va6,040,0
1217IMPřibyl Josef2393CZEPolabí Sokol Joly6,037,0
1319IMNun Jiří2358CZESlavie Hradec Králové6,036,5
1433 Petr Mar­tin2236CZESokol Hradec Králové6,036,0
1538 Zelený Tomáš2187CZEUnion Plzeň6,036,0
1611IMŠimáček Pavel2437CZEAgen­tu­ra 64 Grygov6,034,5
1734WIMBlažková Petra2222CZELoko­mo­ti­va Brno6,034,0
1824IMSiko­ra-Lerch Jan2324CZETŽ Třinec6,034,0
1932 Palek Miroslav2246GERSokol Plzeň I6,031,5
2048 Cíf­ka Stanislav2160CZESlavoj České Budějovice6,030,5
219FMLáznič­ka Viktor2446CZESyn­the­sia Pardubice5,538,0
2226 Plis­ch­ki Sebastian2310GER 5,536,5
233GMVokáč Marek2490CZEŠK Mahrla Praha5,536,0
2420IMJuřek Josef2342CZESokol Plzeň I5,536,0
2527 Folk Petr2284CZESokol Plzeň I5,534,5
2628 Studnič­ka Tomáš2282CZEŠK DA Praha5,534,0
2739 Příborský Jan2181CZEUnion Plzeň5,532,5
2835 Trkul­ja Zoran2220AUT 5,532,5
2922IMFreisler Pavel2329CZEŠK Holdia DP Praha5,531,5
3056 Sochor Stanislav2141CZEAgen­tu­ra 64 Grygov5,531,0
317IMVološin Leon2468CZESokol Vyšehrad5,040,5
3225 Novák Pavel2317CZEŠachk­lub Sokol Klatovy5,038,5
3316 Bernášek Jan2402CZEInfin­i­ty Pardubice5,037,0
3442 Folková Mar­ti­na2179CZESokol Plzeň I5,036,5
3530 Kan­torik Marian2272SVK 5,036,0
3631 Řehořek Mar­tin2254CZEEmerge Ml.Boleslav5,035,5
378IMGross David2451CZESokol Plzeň I5,034,5
3890 Maupin Jean-Paul2040FRAAgneaux Saint-Lo5,034,0
3940 Kuba Jindřich2180CZEOpa­va5,033,5
4023IMGross Šte­fan2328CZESokol Plzeň I5,033,0
4168 Pokru­pa Marek2115CZEKŠ Tietz5,031,5
4258 Purnoch Josef2139CZESpolana Ner­a­tovice5,031,5
4374 Cichý Miroslav2097CZELoko­mo­ti­va Most5,031,0
4454 Hlaváč Rudolf2150CZEBaník East­man Sokolov5,030,5
4570 Nový Václav2107CZESokol Kla­tovy5,030,0
46100 Adámek Fran­tišek2015CZEZČE Plzeň5,030,0
47107 Bar­bet Loic1900FRAAgneaux Saint-Lo5,029,5
48105 Beran Bohu­mil1935CZEŠK Přeštice5,028,5
4941 Mau­r­er Jochen2180GER 4,536,0
5073 Příborský Ivo2100CZEUnion Plzeň4,535,5
5146 Čedíková Kateři­na2168CZESokol Kla­tovy4,533,5
5229IMVolodin Vik­tor2279RUS 4,533,5
5347 Vágn­er Tomáš2161CZELoko­mo­ti­va Most4,532,5
5477 Reitinger Petr2083CZEŠK Chemopetrol Litvínov4,532,5
55102 Jaroš Mar­tin1997CZEUnion Plzeň4,532,0
5650 Galíček Stanislav2155CZESlavoj Tachov4,532,0
5753 Havlík Jan ml.2151CZETar­tan Prachatice4,531,0
5860 Tůma Jiří2138CZEJiskra Havlíčkův Brod4,531,0
5921 Horák Michal2341CZESK Děčín4,530,5
6072 Kra­tochvíl Miloš2102CZESokol Písek4,530,5
6149 Bujak Michal2159CZESpar­tak Ústí n.L.4,530,0
6266 Jirásek Pavel2126CZESokol Hradec Králové4,530,0
6367 Nováček Karel2116CZEŠachk­lub Sokol Klatovy4,530,0
6492 Choisy Mathilde2024FRAAgneaux Saint-Lo4,529,5
65103 Toman Jan1940CZESlavoj Tachov4,529,0
6661 Huis­man Hugues2135FRAAgneaux Saint-Lo4,524,5
6752 Londýn Radek2152CZES.Vyšehrad VISUS4,035,5
6843 Hrbol­ka Ladislav sr.2174CZELoko­mo­ti­va Most4,035,0
6951 Kopasov Evge­ny2154RUS 4,034,5
7076 Ská­cel Jan2093CZESokol Benešov4,033,5
7171 Toman Jaroslav2107CZESlavoj Tachov4,033,0
7287 Hodová Lucie2059CZEŠK Líně4,032,5
7345 Kubíková Ale­na2170CZESokol Pra­ha-Kobylisy4,032,5
7462 Ondreját Miroslav2133CZEB.Eastman Sokolov4,032,0
7536 Hrbol­ka Ladislav jr.2207CZELoko­mo­ti­va Most4,031,0
7655 Pod­brd­ský Pavel2142CZELoko­mo­ti­va Brno4,030,0
7784 Kolář Jáchym2063CZEŠK Pivo­var Louny4,030,0
7869 Beneteau Hubert2109FRAAgneaux Saint-Lo4,030,0
7944 Pech Václav2171CZEMKS Vyškov4,029,0
8093 Kup­ka František2011CZELoko Plzeň4,028,5
81111 Vrá­na Jan1855CZE1.novoborský ŠK4,028,0
8295 Mič­ka Vladislav1982CZEŠK Líně4,028,0
8396 Kra­tochvíl Jakub1977CZEBaník East­man Sokolov4,027,5
8465 Bar­toníček Zdeněk2127CZEČeská bese­da Plzeň4,025,5
8585 Šnaidr Jiří2063CZESokol Plzeň-Let­ná4,025,0
8698 Kovář Josef1922CZEŠK Pra­ha Smíchov4,025,0
87104 Fales Ana­tolij1937CZEJiskra Tan­vald3,532,0
8878 Sedláček Jiří2083CZESlavoj Tachov3,531,5
8988 Kameník Mar­tin2057CZEMar­ty Most3,531,5
9086 Vin­klárek Ondřej2061CZESokol Sendražice3,528,5
91108 Pravdík Kamil1893CZESokol Tábor3,528,0
9279 Staszko Mar­tin2083CZETŽ Třinec3,528,0
9363 Pos­tu­pa Pavel2132CZEPolabí Sokol Joly3,527,5
9457 Vrchot­ka Josef2140CZEDDM Osek3,526,0
9589 Houš­ka Jiří2056CZESokol Spálené Poříčí3,523,0
9680 Sládek Jaroslav2081CZESokol Spálené Poříčí3,031,0
9782 Cvikl Michal2078CZEŠakal Kozolupy3,031,0
9881 Vla­dy­ka Václav2079CZEŠK Česká Lípa3,029,0
9964 Wün­sch Jiří2130CZEŠK Rakovník3,028,5
10091 Hájek Jaroslav2029CZESokol Zaječice3,028,0
10137 Brom Jiří2201CZEŠK Týn n.Vlt.3,028,0
102113 Vlček Josef1840CZEDDM Osek3,028,0
10359 Horák Jiří2138CZESSZŠ Litvínov3,027,5
104101 Pražák Ondřej2010CZEJiskra Tan­vald3,027,5
105114 Letourneur Arthur1830FRAAgneaux Saint-Lo3,027,5
106109 Kubík Jaroslav1863CZESokol Pra­ha-Kobylisy3,027,5
10783 Kalista Karel2074CZELoko­mo­ti­va Plzeň3,027,0
108115 Traczews­ki Wojciech1800POLMDK Mal­bork3,025,0
10997 Szarows­ki Daniel1930CZEČeská bese­da Plzeň2,526,5
11094 Kovařík Josef2007CZEŠK Líně2,523,0
11199 Miskol­czi Vítězslav2019CZETJ Slo­van Praha-Bohnice2,521,0
11275 Kříž Luboš2097CZELoko­mo­ti­va Plzeň2,518,5
113110 Pos­tu­pa Pavel1863CZEPolabí Sokol Joly2,025,5
114106 Hásek Pavel1934CZEJiskra Tan­vald2,024,5
115112 Kre­jčová Kateřina1848CZESokol Hradec Králové2,024,0
Turnaj B — JUNIOR OPEN 2003
Poř.LosJménoELOFedKlubBodyBCh
112Petera Lubomír1660CZESokol Domažlice7,040,0
228Kubát Miroslav0CZESokol Kla­tovy7,038,5
35Šimůnek Fil­ip1788CZEUnion Plzeň6,538,0
43Martínek Pavel1826CZELoko­mo­ti­va Cheb6,535,5
513Kříž Daniel1639CZEUnion Plzeň6,038,5
69Pospíšil Aleš1701CZEDesko Liberec6,036,5
714Palková Kateři­na1606CZEUnion Plzeň6,036,0
82Del­la-Rossa Anastasia1850RUS 6,033,5
915Řehák Michal1580CZEŠK Líně5,537,0
106Šmíd Jindřich1784CZEŠK Líně5,536,5
111Reitingerová Ive­ta1863CZELoko­mo­ti­va Most5,535,5
1216Fořt Tomáš1508CZEZČE Plzeň5,532,5
138Háva Petr1735CZEŠK Líně5,041,0
1410Benák Jaroslav1677CZEJiskra Havlíčkův Brod5,037,5
1517Han­zal Marek1505CZEŠK Týn n.Vlt.5,036,5
1620Havlík Jindřich1471CZEUnion Plzeň5,036,0
1721Poko­rný Jiří1420CZEŠK Líně5,034,5
1818Krliš Jan1473CZESokol Kla­tovy5,030,0
1911Pos­tu­pa Martin1676CZEPolabí Sokol Joly4,535,5
2025Žiž­ka Vladimír1261CZEŠK Týn n. Vlt.4,535,0
2122Jonáš Václav1390CZESokol Kla­tovy4,533,5
227Cheype Marie1780FRAAgneaux Saint-Lo4,533,0
234Kopasov Alexan­der1800RUS 4,533,0
2419Novák Michal1472CZETJ Lanškroun4,530,0
2529Schánilec Mar­tin0CZESokol Kla­tovy4,529,0
2626Chlad Lukáš0CZEUnion Plzeň4,033,0
2723Kracíková Kristý­na1367CZEŠK Líně4,029,5
2830Uzel Jan0CZEŠK Líně4,029,5
2924Hrouza Mar­tin1262CZELoko­mo­ti­va Krnov4,028,5
3027Císler Michal0CZEUnion Plzeň4,026,5
3136Stein­hauserová Anna0CZEŘemdih Str­milov4,024,0
3238Bal­har Jan0CZEŠK Líně3,530,0
3333Kle­sa Josef0CZESokol Kla­tovy3,525,5
3432Havlíková Kristý­na0CZEUnion Plzeň3,525,5
3535Palková Niko­la0CZEUnion Plzeň3,523,5
3634Lorenc David0CZEŠK Líně3,026,0
3739Kašová Kateři­na0CZEŠK Líně3,022,5
3841Stein­hauser Václav0CZEŘemdih Str­milov2,524,5
3937Šiml Oldřich0CZEŠK Líně2,524,0
4031Braun Michal0CZEŠK Líně2,522,0
4142Šmí­dová Marta0CZEŠK Líně2,024,5
4240Plassová Ivana0CZEŠK Líně1,023,0
Turnaj C — národní OPEN
Poř.LosJménoELOFedKlubBodyBCh
111Lexa Josef1842CZETJ Slo­van Praha-Bohnice7,035,0
21Vev­era Radek1977CZEBohemi­ans Praha6,540,5
33Mrn­ka Jan1908CZEMar­ty Most6,539,5
419Nathanský Daniel1792CZEZČE Plzeň6,537,5
510Tichý Štěpán1852CZEKŠ Tietz6,536,0
67Vrko­ta Miloš1870CZESokol Sendražice6,535,5
75Vrá­na Petr1885CZETJ Staňkov6,040,0
813Král Pavel1828CZETJ Slo­van Praha-Bohnice6,034,5
922Pokomándy Mikuláš1754CZEZČE Plzeň6,032,5
1012Vlk Miloslav1840CZEDIOSS Nýřany5,539,0
1114Lener Jaroslav1823CZEŠK Pra­ha-Smí­chov5,536,5
1223Bar­toníček Zdeněk jr.1750CZEČeská bese­da Plzeň5,536,0
1320Král Petr1772CZESlavoj Dvorec5,533,5
1431Pašek Mar­tin1669CZEDIOSS Nýřany5,533,0
158Baborovský Jaroslav1862CZEUnion Plzeň5,532,0
169Háva Jaroslav1861CZEŠK Líně5,037,5
1729Albrecht Jiří1695CZESokol Košut­ka5,033,5
1818Rouč Michal1793CZESpar­tak Ústí n.L.5,031,5
1927Stein­hauser František1709CZEŘemdih Str­milov5,031,5
202Soukup Alois1943CZESokol Plzeň-Košut­ka4,540,5
2121Pechát Josef1758CZESokol Plzeň-Košut­ka4,534,5
2225Hadač Pavel1744CZEUnion Plzeň4,534,0
2324Sout­ner Jaroslav1695CZESokol Košut­ka4,533,5
2435Staněk Václav1635CZEDA Pra­ha4,532,0
2516Dvořák Miloslav1802CZEZČE Plzeň4,530,5
2615Vojíř Václav jr1823CZESokol Plzeň I4,530,5
2742Háva Radim1472CZEŠK Líně4,530,0
2837Stre­jček Pavel1628CZELoko­mo­ti­va Cheb4,527,5
294Pekař Fran­tišek1889CZESK Děčín4,527,0
3026Zach Tomáš1729CZESKK Roky­cany4,524,0
3149Vasiliev Sergej0RUS 4,034,5
3245Šára Stanislav0CZELoko­mo­ti­va Most4,032,5
3334Vojíř Václav sr.1645CZESokol Plzeň I4,029,5
346Hrubý Václav1874CZEDDM Osek4,026,5
3538Koubek Jiří1612CZEŠK Týn n.Vlt.3,532,5
3632Machálek Mar­tin1662CZEŠK Týn n.Vlt.3,530,5
3728Fairaisl Dušan1699CZESpar­tak Žebrák3,529,0
3830Hüt­tner Miloš1674CZEKŠ Tietz3,528,0
3936Wadu­ra Robert1635CZETJ Slo­van Praha-Bohnice3,527,0
4046Neu­manová Monika1346CZEBohemi­ans Praha3,032,0
4147Šefr­na František0CZELoko­mo­ti­va Plzeň3,030,0
4244Dostál Karel1415CZEDIOSS Nýřany3,027,5
4340Bolek Mar­tin1524CZEŠakal Kozolupy3,025,5
4443Kracík Miroslav1438CZEŠK Líně2,524,5
4539Kotěšovec Daniel1555CZESokol Plzeň — Letná2,524,5
4641Mede Mar­tin1509CZEZČE Plzeň2,523,0
4733Kaň­ka Jindřich1654CZESokol Čer­vené Poříčí2,521,0
4848Polák Miloš0CZELoko­mo­ti­va Plzeň1,523,0
4917Šrubař Pavel1799CZESKK ZP Rokycany1,02,5
Turnaj D — turnaj mládeže
Poř.LosJménoELOFedKlubBodyBCh
12Vrá­na Jan1855CZE1.novoborský ŠK6,021,5
29Jonáš Václav1390CZESokol Kla­tovy5,521,0
31Pos­tu­pa Pavel1863CZEPolabí Sokol Joly5,021,5
45Šimůnek Fil­ip1788CZEUnion Plzeň5,021,0
58Havlík Jindřich1471CZEUnion Plzeň5,018,5
613Kubát Miroslav1100CZESokol Kla­tovy4,022,0
716Schánilec Mar­tin1100CZESokol Kla­tovy4,018,0
83Del­la-Rosa Anastasya1850RUS 4,018,0
96Pos­tu­pa Martin1676CZEPolabí Sokol Joly4,017,5
107Krliš Jan1473CZESokol Kla­tovy3,521,0
114Kopasov Alexan­der1800RUS 3,020,0
1210Havlíková Kristý­na1250CZEUnion Plzeň3,018,0
1315Poš­murný Oldřich1100CZELoko­mo­ti­va Most3,016,5
1411Kle­sa Josef1250CZESokol Kla­tovy3,015,5
1514Lorenc David1100CZEŠK Líně3,015,0
1617Ško­r­vagová Martina1100CZESokol Kla­tovy3,012,0
1718Stein­hauserová Anna1100CZEŘemdih Str­milov2,515,0
1812Kejhová Lenka1100CZEUnion Plzeň2,013,5
1919Mundil Jindřich1000CZESokol Let­ná1,513,5
2020Stein­hauser Václav1000CZEŘemdih Str­milov0,013,5
Turnaj E — turnaj neregistrovaných
Poř.LosJménoFEDKlubBody
14Del­la-Rossa AnastasyaRUSRusko5,0
21Vile­ta StanislavCZEPlzeň4,0
32Pos­tupová MartinaCZEMilovice2,0
 3Mar­tan PetrCZEPlzeň2,0
 5Havlík PetrCZEPlzeň2,0
66Fairaislo­va EvaCZEChaloup­ky0,0
Turnaj F — bleskový turnaj
Poř.LosJménoELOFedKlubBodyBCh
11Štoček Jiří2500CZESokol Plzeň I11,084,0
22Neu­man Petr2438CZESokol Plzeň I10,082,0
35Vašíček Mar­tin2158CZESokol Domažlice9,583,5
44Chrz Pavel2167CZESpar­tak Ústí8,583,5
57Racek Jiří2130CZESlavoj Dvorec8,086,0
611Pražák Ondřej2010CZETan­vald8,086,0
73Spal Milan2314CZESokol Písek8,083,5
810Sedláček Tomáš2020CZEASIX Pra­ha7,587,0
914Pekař Fran­tišek1889CZEŠK Děčín7,575,0
1017Vrá­na Jan1855CZENový Bor7,082,5
1116Valenz Miroslav1856CZESpo­je České Budějovice7,082,0
1212Szarows­ki Daniel1930CZEČeská Bese­da Plzeň7,076,0
139Kra­tochvíl Miloš2100CZESokol Písek7,072,0
1429Novot­ný Jaromír1250CZEČeská Bese­da Plzeň7,067,0
1513Pravdík Kamil1893CZESokol Tábor6,576,0
1627Císler Michal1250CZEUnion Plzeň6,560,5
1719Volf Vilém1822CZEŠakal Kozolupy6,076,0
188Kameník Mar­tin2100CZEMar­ty Most6,072,5
1920Pospíšil Aleš1701CZELiberec6,068,5
206Vrchot­ka Josef2140CZEOsek6,067,0
2115Pos­tu­pa Pavel1863CZELysá n.L.6,065,0
2223Fas­tová Karolína1593CZEUnion Plzeň6,063,5
2324Havlík Jindřich1471CZEUnion Plzeň6,059,5
2421Pos­tu­pa Martin1676CZELysá n.L.6,059,0
2525Výborný Jaroslav1301CZESokol Košut­ka5,060,0
2618Jenč Milan1823CZESK Líně5,059,5
2722Zemanová Romana1672CZENové Měs­to p.S.4,061,5
2826Fakan Petr1300CZESokol Plzeň-Let­ná3,060,5
2928Havlíko­va Kristýna1250CZEUnion Plzeň3,060,0
3030Koukolík Jan1100CZETachov1,059,5
Partie

tur­naj A — Mis­tro­vství Čech mužů 2003 – mez­inárod­ní OPEN tur­naj dospělých
tur­naj B — JUNIOR OPEN 2003
tur­naj C — národ­ní OPEN

8. ročník fes­ti­valu byl z důvo­du povodňové situ­ace v areálu Stř­eleck­ého sta­dionu tři dny před zahá­jením odvolán.

Exhibiční přátelské zápasy

Štoček — Movs­es­jan 2,5 – 1,5,
Hagarová — Krup­ková 2,5 – 1,5

Turnaj A — FIDE OPEN
Poř.LosTit­ulJménoELOFedKlubBodyBCh
15IMTol­stich Nikolaj2436RUS 7,552,5
21GMVokáč Marek2507CZEMahrla Pra­ha7,048,0
33IMGross David2465CZEZČE Ingem Plzeň7,044,5
42IMKonop­ka Michal2479CZEŠK H.DP Praha7,042,0
521IMTričkov Vasil2313CZEBohem.Praha6,550,5
69IMVes­selovsky Serguei2405CZEJäkl Karv­iná6,550,0
710FMŠimáček Pavel2404CZEHage­man Opava6,549,0
87IMCvek Robert2411CZE 6,547,5
96GMLechtýn­ský Jiří2422CZEInfin­i­ty Pardubice6,547,0
1018IMFreisler Pavel2350CZEŠK H.DP Praha6,541,5
1117 Lys Josef2353CZEVP Frýdek-Místek6,050,0
1237 Hrbol­ka jn. Ladislav2197CZELokom.Most6,049,0
138 Chytilek Roman2411CZE 6,047,5
1422 Virostko Petr2294CZEVF Frýdek-Místek6,047,0
1523 Jir­ka Jiří2292CZEBohem.Praha6,046,5
1611IMCioara Andrei Nes.2403ROM 6,046,0
1713 Doležal Radoslav2390CZEMahrla Pra­ha6,045,5
1815 Michálek Jan2365CZEZČE Ingem Plzeň6,042,5
1928 Plas­gu­ra Petr2234CZEVP Frýdek-Místek6,038,0
2029 Porat Shi2230ISR 5,549,5
2141 Ben­der Ivan2183CRODubrovník5,546,0
2214IMNun Jiří2389CZESl.Hradec Králové5,546,0
2319FMKrapivin Vladislav2339RUS 5,545,5
244IMNeu­man Petr2438CZEZČE Ingem Plzeň5,544,5
2527 Novák Pavel2237CZESokol Kla­tovy5,544,0
2624 Folk Petr2289CZEZČE Ingem Plzeň5,542,5
2735 Havránek Miroslav2210CZEŠK Děčín5,540,5
2826 Jedlič­ka Aleš2253CZEŠK Rosg.Pardubice5,540,0
2934 Balín Jan2212CZEBonex Teplice5,538,5
3012IMGross Šte­fan2391CZEZČE Ingem Plzeň5,051,0
3142 Galíček Stanislav2172CZESlavoj Tachov5,049,0
3248 Chrz Pavel2151CZESpar­tak Ústí n.L.5,047,0
3325 Šeleljo Daniel2273CZESokol Vršovice5,046,5
3460 Schei­dt Karl Heinz2123GERSF Burgsinn5,045,5
3540 Ere­tová Jana2189CZESokol Kla­tovy5,044,5
3631 Jüpt­ner Jan2229CZES.Praha-Vyšehrad5,043,5
3750 Porat David2145ISR 5,043,0
3843 Falout Luboš2163CZES.Plzeň-Letná5,042,5
3981 Porat Ido2013ISR 5,040,5
4097 Vavřinec Tomáš1953CZET.Biom.Říčany5,037,5
4120 Rod­kin Rafael2314ISR 5,037,0
42108 Toman Jaroslav1855CZESlavoj Tachov5,036,5
4355 Hlaváč Rudolf2136CZEB.CHZ Sokolov5,035,5
4444 Valeš Václav2159CZEŠK Děčín4,549,0
4553 Lah­n­er Jakub2142CZEVP Frýdek-Místek4,547,5
4616 Chudi­novs­kich Alexander2362RUSŠK Smí­chov4,546,5
4789 Tužil Vítězslav1992CZEŠK Líně4,545,5
4877 Vla­dy­ka Václav2057CZEŠK Česká Lípa4,544,5
4965 Pospíšil Evžen2116CZESokol Vršovice4,543,5
5063 Reitinger Petr2119CZELokom.Most4,543,0
5152 Vac­ulík Martin2144CZEATESO Jablonec4,542,5
5294 Hroch Jiří1969CZEŠK Líně4,542,5
5370 Ská­cel Jan2095CZESokol Benešov4,541,5
5459 Kukač­ka Martin2123CZESokol Chvalšiny4,541,5
5583 Šna­j­dr Jiří2026CZES.Plzeň-Letná4,540,5
5690 Houšková Mag­dalé­na1979CZESte­fany­des Polička4,540,0
57107 Tůma Jiří1862CZEJi.Havlíčkův Brod4,540,0
5880 Cvikl Michal2038CZES.Plzeň-Bolevec4,539,5
5957 Šik­tanc Petr2129CZESokol Vršovice4,539,0
6033 Kozák Miloš2226CZEŠK ČSOB4,538,5
6172 Příborský Ivo2084CZEUnion Plzeň4,538,0
6230 Bar­toš Jan2229CZEŠK ČSOB4,537,5
6347 Plí­va Vojtěch2152CZEŠK Rakovník4,537,0
6436 Miškovský Pavel2209CZETJ Litvínov SSZS4,536,0
65101 Příborský Marek1923CZEUnion Plzeň4,534,5
6698 Belan Vladimír1948CZESpar­tak Ústí n.L.4,533,5
6786 Seeger Wern­er2240GERBursinn4,046,0
6873 Pokru­pa Marek2075CZEKS Tietz K.Vary4,043,5
6984 Kameník Mar­tin2022CZEPern Most Marty4,040,5
7049 Hallerová Eva2151CZES.Plzeň-Letná4,040,5
7179 Str­nad Josef2045CZEJ.Havlíčkův Brod4,040,0
7291 Polák Benedikt1974CZESlavia Liberec4,039,5
7366 Komárek David2111CZETJ DDM Chrudim4,039,0
7492 Vrchot­ka Josef1971CZEŠK Strop­ník Osek4,038,5
7546 Jedlič­ka Jan2155CZESlavie SCE Děčín4,038,0
7639WIMHitzgerová Gabriela2191CZEBohem.Praha4,037,5
7738 Hrbol­ka sn. Ladislav2197CZEChemopetrol Litvínov4,037,0
7864 Nosek Fran­tišek2117CZES.Spálené Poříčí4,036,5
7999 Zeman Arnošt1948CZEŠtef.Polička4,036,5
8078 Příborský Jan2046CZEUnion Plzeň4,035,5
81104 Vin­klárek Ondřej1885CZESokol Sendražice4,035,0
82100 Zelený Tomáš1937CZEUnion Plzeň4,033,5
8351 Kre­jčík Jiří2144CZEKS Tietz K.Vary4,032,5
84109 Hodová Lucie1812CZEŠK Líně4,032,0
85110 Vymazal Bro­nislav1883CZELoko­mo­ti­va Brno4,031,5
8662 Bujnoch Radek2120CZETJ DDM Chrudim3,550,5
8732 Kač­mařík Lukáš2226CZEVP Frýdek-Místek3,545,0
8885 Kup­ka František2017CZELokom.Plzeň3,538,0
89103 Kalista Karel1890CZESokol Plzeň 13,538,0
9093 Fales Ana­tolij1970CZEJiskra Tan­vald3,536,0
9145 Blecha Miroslav2158CZELokom.Plzeň3,535,0
92105 Novák Jakub1878CZETri­nom Zlín3,533,5
93106 Svo­bo­da Jaroslav1868CZELokom.Most3,533,0
9468 Johns­son Thomas2105SWELASK3,531,0
9595 Nový Václav1966CZESokol Kla­tovy3,530,0
9669 Chalu­pecký Vladimír2103CZELoko DDM Trutnov3,042,5
9758 Sedláček Jiří2125CZESlavoj Tachov3,041,0
9861 Bujak Michal2121CZESpar­tak Ústí n.L.3,040,5
9975 Houš­ka Jiří2060CZES.Spálené Poříčí3,037,5
100102 Bauer Jan1908CZESokol Kla­tovy3,026,5
10174 Herčík Josef2065CZES.Spálené Poříčí2,539,5
10254 Kříž Luboš2139CZES.Domažlice2,539,0
10376 Papay Jindřich2058CZEŠK Děčín2,538,0
104111 Dvořák Miloslav1757CZEZČE Ingem Plzeň2,536,0
105112 Vlček Josef0CZEŠK Strop­ník Osek2,534,0
10671 Hájek Jaroslav2094CZESokol Zaječice2,529,5
10767 Maršálek Lubomír2109CZEEasy Eng­lish Kralupy2,036,0
10882 Kracík Dobroslav2028CZEŠK Líně2,031,5
10987 Slet­te­bo Jan2082SWE 2,031,5
11056 Sládek Jaroslav2129CZESokol Plzeň 12,025,0
11196 Seyl Frank1966GERSK Zordening/Poer.1,020,0
11288 Kaplan Hakan2073GER 0,012,0
Turnaj B — JUNIOR OPEN 2001
Poř.LosJménoELOFedKlubBodyBCh
11Marouš Roman1938CZESokol Vršovice7,554,0
215Stra­ka Vladislav1614CZEŠK Smí­chov7,551,5
32Schwarz Milan1914CZEDvůr Králové7,054,5
44Královec Václav1810CZESpil.Postřekov6,554,0
55Hrouza Ondřej1771CZESlavoj Brun­tál6,551,5
610Pražák Ondřej1663CZEJiskra Tan­vald6,550,5
728Benák Jaroslav1448CZEJis.Havl.Brod6,550,0
86Jaroš Mar­tin1750CZEUnion Plzeň6,051,5
93Martínek Pavel1836CZELokom.Cheb6,048,0
1020Krch Lukáš1509CZESokol Tábor6,047,5
119Havlík Fran­tišek1683CZET.Biom.Říčany6,046,5
1226Kovář Josef1457CZEŠK Smí­chov6,046,0
137Vogeltanz Mar­tin1735CZESpil.Postřekov6,045,0
1423Fas­tová Karolína1483CZEUnion Plzeň6,042,0
1540Pos­tu­pa Pavel1359CZEŠK J.Lysá n.L.5,549,5
1611Šmíd Jindřich1650CZEŠK Líně5,548,5
1717Reitingerová Ive­ta1568CZELokom.Most5,546,0
188Mutl Jan1709CZEJis. Havl.Brod5,543,0
1936Háva Petr1381CZEŠK Líně5,043,5
2018Živec Jiří1547CZENýřany5,042,5
2114Řehák Michal1624CZEŠK Líně5,040,5
2237Mareš­ka Daniel1376CZESlavoj Dvorec5,040,5
2319Štich Milan1535CZEŠK Líně5,040,0
2424Šimůnek Fil­ip1483CZEUnion Plzeň5,040,0
2521Zít­ka Zbyněk1499CZEŠK Líně5,039,5
2627Kara­ba David1453CZEJis.Havl.Brod5,037,0
2713Štengl Jaroslav1630CZEŠK Líně5,034,0
2812Petera Lubomír1630CZES.Domažlice4,548,0
2916Porat Mayo1570ISR 4,545,5
3062Čekan Petr0CZESlavoj Dvorec4,542,0
3134Hon­zl Ondřej1394CZET.Podbořany4,542,0
3264Pruner Ondřej0CZESlavoj Dvorec4,541,5
3330Palková Kateři­na1416CZEUnion Plzeň4,541,5
3448König Michal0CZEŠK Líně4,541,0
3525Hüb­n­er Petr1480CZESlavia Liberec4,538,5
3646Kra­tochvíl Jakub0CZEUnion Plzeň4,538,5
3731Poko­rný Jiří1410CZEŠK Líně4,536,5
3844Havlík Jindřich0CZEUnion Plzeň4,536,0
3939Fran­ta Stanislav1365CZELokom.Most4,536,0
4042Bím Tomáš1290CZEŠK Líně4,043,0
4132Kracíková Kristý­na1409CZEŠK Líně4,042,5
 43Jonáš Václav1287CZESokol Kla­tovy4,042,5
4349Pos­tu­pa Martin0CZEŠK J.Lysá n.L.4,040,5
4452Hataj Tomáš0CZESlavoj Dvorec4,035,5
4560Veselá Barbo­ra0CZEŠK Líně4,035,5
4633Kříž Daniel1401CZEUnion Plzeň4,035,0
4747Krliš Jan0CZESokol Kla­tovy3,543,5
4838Zelen­ka Miroslav1369CZES.Domažlice3,540,5
4951Břicháčková Moni­ka0CZEBohem.Praha3,536,0
5035Reitinger Jan1384CZELokom.Most3,534,5
5129Porat Motke1420ISR 3,531,0
5253Hrouza Mar­tin0CZEZS Lich­nov3,530,0
5322Kracík Miroslav1484CZEŠK Líně3,529,5
5466Součková Marie1434CZELokom.Most3,529,0
5541Kou­ba Stanislav1334CZELokom.Most3,042,0
5654Háva Radim0CZEŠK Líně3,040,0
5750Šoral Dal­i­bor0CZEŠK Líně3,034,5
5861Švec Miroslav0CZET,Podbořany3,034,0
5957Land­kam­mer Jan0CZES.Domažlice3,034,0
6065Švec Ondřej0CZET.Podbořany3,034,0
6156Koukolík Jan0CZESlavoj Tachov2,532,5
6258Lorenc David0CZEŠK Líně2,530,0
6359Palková Niko­la0CZEUnion Plzeň2,031,5
6455Kle­sa Josef0CZESokol Kla­tovy2,030,5
6545Kar­bu­sický Ondřej0CZEŠK Líně2,025,5
6663Jindřich Zdeněk0CZEŠK Líně1,021,0
Turnaj C — OPEN
Poř.LosJménoELOFedKlubBodyBCh
132Bach­mann Wolfgang1990GERBurgsinn7,549,0
21Soukup Alois1946CZEUnion Plzeň7,048,0
36Goldobin Tomáš1788CZESokol Kšice6,546,0
47Horáček David1784CZEŠK Smí­chov6,047,5
510Zvolánek Jan1762CZEŠK Smí­chov6,045,0
63Lener Jaroslav1864CZEŠK Smí­chov6,044,0
75Hrubý Václav1811CZEBonex Teplice5,545,5
811Šochman Petr1759CZES.Vršovice5,049,5
99Háva Jaroslav1764CZEŠK Líně5,046,0
104Fikr Lukáš1814CZEJiskra Hořice5,045,5
112Kasík Miroslav1897CZES.Plzeň-Letná5,044,5
128Sout­ner Jaroslav1780CZESokol Košut­ka5,037,5
1314Vojíř Václav jn.1704CZESokol Plzeň 15,036,5
1428Bar­toníček Zdeněk0CZEBese­da Plzeň4,544,0
1518Doležal Rudolf1634CZELokom.Cheb4,542,5
1621Paroulek Pavel1495CZEJiskra Hořice4,542,0
1723Hruš­ka Vladislav1480CZELokom. Most4,541,0
1817Jána Michal1665CZEL.DDM Trut­nov4,541,0
1922Kukač­ka Ladislav1487CZEL.Č.Budějovice4,537,0
2020Svo­bo­da Jan1532CZELokom.Most4,536,5
2119Stre­jček Pavel1598CZELokom.Cheb4,530,0
2226Kaň­ka Jindřich0CZES.Č.Poříčí4,040,0
2313Kvistholm Jon­ny1728SWELASK4,038,0
2416Vojíř Václav sn.1687CZESokol Plzeň 14,032,5
2525Chlou­ba Jaroslav1380CZEHal­ma Zbůch4,032,0
2615Řeřábek Jaroslav1698CZET.Biom.Říčany3,543,5
2730Šmu­cr Radek0CZELokom.Plzeň3,536,0
2824Urválek Tomáš1477CZESpar­tak Vrchlabí3,535,5
2912Nedo­ma Petr1747CZELovoch.Lovosice2,541,0
3027Fakan Petr0CZES.Plzeň-Letná2,032,0
3129Uhlířová Dobrosla­va0CZEHal­ma Zbůch1,032,5
3231Lutz Ger­hard1685GER 0,518,0
Partie

Exhibiční přá­tel­ské zápasy

Turnaj A — Mistrovství Čech mužů 2000 — mezinárodní OPEN turnaj dospělých
Poř.LosTit­ulJménoELOFedOdd­ílBODYBH
12GMVokáč Marek2523CZEBohemi­ans Praha754.0
29MVávra Pavel2393CZEBohemi­ans Praha752.5
36IMKonop­ka Michal2453CZESokol Kolín749.5
43GMVota­va Jan2506CZEInfin­i­ty Pardubice6,551.0
58GMLechtýn­ský Jiří2407CZESokol Vyšehrad6,550.0
617MNeu­man Petr2330CZEZČE Plzeň6,549.5
711IMFreisler Pavel2360CZEHoldia DP Praha6,549.5
87IMCvek Robert2408CZEDA Pra­ha6,549.0
920MMichálek Jan2323CZEZČE Ingem Plzeň6,546.0
105IMVološin Leonid2455CZESokol Vyšehrad6,545.5
114IMGross David2466CZESokol Kolín6,544.0
1216IMGlienke Man­fred2348GER 6,543.5
1314MKul­hánek Tomáš2352CZESlavie Hradec Králové6,539.0
1413IMGross Šte­fan2357CZEZČE Ingem Plzeň652.0
1537KMPalek Miroslav2225GERZČE Ingem Plzeň646.5
1612MDoležal Radoslav jr2359CZEBio­med­ica Říčany645.0
1725 Kola­go Marcin2274POLGdan­sk645.0
1839KMDvořák Tomáš2222CZEVP Frýdek-Místek643.5
1929MFIones­cu Doru Alexandru2258ROM 642.5
2015MFGross Georg2351GER 641.5
211IMMiru­mi­an Viguen2557ARM 5,550.0
2228KMČernoušek Lukáš2259CZEBohemi­ans Praha5,550.0
2334KMSpal Milan2239CZESokol Písek5,549.0
2446KMKuk­lin Valentin2173RUSŠK Smí­chov5,548.5
2524MJir­ka Jiří2302CZEBohemi­ans Praha5,547.5
261031Balín Jan2070*CZEBonex Teplice5,547.0
2736KMMikuev Erendzen2225RUSDA Pra­ha5,547.0
2827KMFolk Petr2263CZEZČE Ingem Plzeň5,546.0
2931MHadra­ba Vladimir2244CZEBonex Teplice5,545.0
301211Galíček Stanislav1942*CZESlavoj Tachov5,543.5
3119MNamys­lo Holger2328GERTG Bib­er­ach5,543.5
3292KMSká­cel Jan2030CZESokol Benešov5,542.0
3318MVyskočil Neklan2330CZEBrno5,541.5
3445KMJüpt­ner Jan2174CZESpar­tak Vrchlabí5,541.5
351101Bujak Michal1992*CZESpar­tak Ústí n.L.5,541.5
36831Balín Kamil2067CZETatran Pod­bořany5,540.0
3723MHlavnič­ka Jiří2305CZEInfin­i­ty Pardubice5,539.0
3835KMFiala Robert2237CZESokol Plzeň-Let­ná547.5
39100 de Jong Jan Willem2137*NEDWSC547.5
40511Hrbol­ka Ladislav jr2165CZELoko­mo­ti­va Most547.0
4148KMSmištík Milan2168CZELoko­mo­ti­va Brno546.5
4266 Bur­dová Ksenija2131RUS 546.5
43114 Brass­er Paul1962*NEDWSC545.5
4422 Men­ach­er Manfred2315GER 545.5
4510MZvára Petr2361CZEBohemi­ans Praha545.0
4663 Weiss Oliv­er2143GERTG Bib­er­ach545.0
4744KMBar­toš Jan2175CZEČSOB Lit­o­měřice544.0
4867KMNosek Fran­tišek2128CZESokol Spálené Poříčí544.0
4942KMHrbol­ka Ladislav sr2205CZEChemopetrol Litvínov543.0
50127 Hof­man Marnix1903*NEDWSC542.5
5130KMKozák Miloš2247CZEČSOB Lit­o­měřice542.0
5260KMRatolíst­ka Josef2150CZE 541.5
5332KMTrmo­ta Zdeněk2241CZESokol Plzeň-Let­ná541.5
541422Láznič­ka Viktor1802*CZEPJ Mys­livecká Pardubi541.5
5555KMVyh­nálek Bohuslav2158CZEAte­so Jablonec541.5
5649KMVašíček Mar­tin2168CZESokol Domažlice541.5
5726WIMKořen­ová Martina2268CZESpar­tak Rych­nov n.Kn.541.0
58911Vaněk Tomáš2031CZEBonex Teplice4,544.5
5962KMSchauer Jiří2144CZEBonex Teplice4,543.5
6093 Warnk Torsten2025GER 4,543.5
6121WIMMazáková Petra2319CZEDA Pra­ha4,543.0
6240KMOrság Miroslav2207CZESokol Kla­tovy4,543.0
6365KMKříž Luboš2133CZESokol Domažlice4,543.0
6474KMStehlík Jiří2109CZESokol Kolín4,542.5
65791Kre­j­cik Jiří2083CZEKŠ Tietz K.Vary4,542.5
6641KMBlecha Miroslav2206CZELoko­mo­ti­va Plzeň4,542.0
6747KMPlí­va Vojtěch2173CZEŠK Rakovník4,541.5
68981Kameník Mar­tin2005CZEMotr Most4,541.5
691291Stra­ka Zdeněk1891*CZETJ Pra­ga Praha4,541.0
70105 van Dijk Timon2044*NEDWSC4,541.0
7156KMChrz Pavel2156CZESpar­tak Ústí n.L.4,541.0
7276KMBujnoch Radek2101CZESokol Zaječice4,541.0
731432Příborský Marek1797*CZEUnion Plzeň4,540.5
7438KMPec­ka František2225CZESlo­van Jirkov4,540.5
7558 Birken­maier Rainer2153GERTG Bib­er­ach4,540.5
76101KMRacek Jiří2134*CZESokol Plzeň-Bolevec4,540.0
7773KMŠvub Jan2113CZEJiskra Ústí n.O.4,539.5
78801Hájek Jaroslav2076CZESokol Zaječice4,539.0
791171Bal­car Martin1957*CZESokol Domažlice4,539.0
8081 Ziabari Morteza2074GER 4,539.0
811302Sedláček Jiří1865*CZESlavoj Tachov4,538.5
8254KMUngr Daniel2158CZEBaník CHZ Sokolov4,538.5
83901Ptáček Miroslav2037CZETeplár­na Malešice4,538.5
8443KMGschwendt­ner Stanislav2185CZESokol Bolevec4,538.0
851041Vágn­er Tomáš2062*CZELoko­mo­ti­va Most4,538.0
8652 Step­puhn Thomas2161GERSC Bad Schussenried4,537.5
8784KMDěcká Eliš­ka2067CZEA64 Gry­gov4,537.5
8878KMPokru­pa Marek2088CZEKŠ Tietz Karlovy Vary4,537.5
8972 Hejberg Carsten2116DEN 4,537.0
901111Chalu­pecký Vladimír1974*CZESpar­tak Vrchlabí4,536.0
91851Vla­dy­ka Václav2065CZEŠK Česká Lípa4,532.5
9259KMHallerová Eva2152CZESokol Plzeň-Let­ná4,532.0
93941Šnaidr Jiří2019CZESokol Plzeň-Let­ná4,531.5
94871Břoušek Jiří2050CZEHutisko-Solanec449.0
95102KMEpi­tashvili Ketevan2100*GEO 447.0
9633KMNovák Pavel2239CZESokol Kla­tovy443.5
9775KMKovář Vojtěch2108CZEBonex Teplice442.0
98991Kup­ka František2005CZELoko­mo­ti­va Plzeň441.5
991061Petržela Pavel2018*CZESlavie Kroměříž441.0
1001161Příborský Ivo1958*CZEUnion Plzeň438.0
1011131Schwarz Milan1961*CZETJ Dvůr Králové n.L.435.5
10261 Vreug­den­hil Frans2148NEDPan­fox435.5
10350KMPos­tu­pa Pavel2166CZEŠK Joly Lysá n.L.434.0
1041201Příborský Jan1943*CZEUnion Plzeň433.5
1051321Hory­na Josef1855*CZESokol Vršovice432.5
106951Kovařík Josef2012CZEŠK Líně430.5
10786 Hoff Ter­je2051NOR 428.5
10869KMReitinger Petr2120CZEChemopetrol Litvínov3,544.0
1091151Houš­ka Bronislav1962*CZEŠte­fany­des Polička3,540.5
110112 Ban­tle Manfred1971*GERSC Bad Schussenried3,540.0
1111332Houš­ka Jiří1844*CZESokol Spálené Poříčí3,540.0
11253 Kreis­er Ulrich2158GER 3,540.0
1131231Str­nad Josef1921*CZEJiskra Havlíčkův Brod3,538.5
114891Kracík Dobroslav2047CZEŠK Líně3,538.0
115107KMŘeřábková Lucie2015*CZEBio­med­ica Říčany3,538.0
1161191Bar­toň Jan1944*CZEŠK Šumperk3,537.0
1171081Polák Benedikt2009*CZESlavie Liberec3,536.0
1181381Dra­horád Daniel1818*CZEBohemi­ans Praha3,536.0
1191442Jenč Milan1793*CZEŠK Líně3,536.0
1201372Svo­bo­da Jaroslav1823*CZELoko­mo­ti­va Most3,536.0
121125 Haller Man­fred1911*GER 3,535.5
1221091Ceplecha Tomáš2006*CZEČZ Strakon­ice3,535.5
1231221Kaf­ka Ladislav1928*CZESokol Domažlice3,534.5
12470 Nielsen Tom Krog2118DEN 3,533.5
125126 Pfien­der Harry1909*GERSC Bad Schussenried3,533.5
1261392Marouš Roman1817*CZESokol Vršovice3,532.0
12764KMJeníček Jiří2135CZESlo­van Jirkov3,531.5
128971Foglar Stanislav2006CZEInfin­i­ty Pardubice337.5
1291241Vlk Miloslav1915*CZEDIOSS Nýřany337.0
130136 Janke Georg1824*GERSC Bad Schussenried334.5
1311342Ham­pek Miroslav1837*CZEŠpil­lar­ka Postřekov333.5
1321402Vymě­tal Milan1814*CZEMKS Holešov333.0
13357 Gritsch Christoph2155GER 331.0
1341452Zelený Tomáš1786*CZEUnion Plzeň2,541.5
13568KMSládek Jaroslav2125CZESokol Spálené Poříčí2,532.0
1361411Dvořák Miloslav1804*CZESokol Plzeň I2,532.0
13796 Grosse-Hone­brink Brigitte2009GER 2,532.0
1381311Kalista Karel1864*CZESokol Spálené Poříčí2,532.0
1391462Bar­toň Ondřej1941*CZEŠK Šumperk2,530.5
14071 Gut­deutsch Otto2117AUT 235.5
1411181Herčík Josef1950*CZESokol Spálené Poříčí234.5
142881Doležal Radoslav sr.2050CZEBio­med­ica Říčany234.0
143128 Geiger Lothar1900*GER 1,532.5
1441351Vymazal Bro­nislav1831*CZELoko­mo­ti­va Brno1,528.0
14577 Bug­bee Brian2097USA 0,532.0
146821Rietveld Leo2071NEDPan­fox035.0
Turnaj B — národní OPEN turnaj juniorů
Poř.LosJménoVTELOOdd­ílFedBODYBH
14Peci­na Ondřej21740PJ Mys­livecká PardubiCZE754.5
22Fikr Lukáš21796Jiskra HořiceCZE752.5
313Hrouza Ondřej31484Loko­mo­ti­va KrnovCZE747.5
47Královec Václav31611Špil­lar­ka PostřekovCZE6,552.5
51Valenz Miroslav21825Spo­je České BudějovicCZE6,549.0
58Stra­ka Vladislav21597ŠK Smí­chovCZE6,549.0
76Sodoma Jan21645Bohemi­ans PrahaCZE651.5
85Fiala Dal­i­bor21722ZČE PlzeňCZE650.0
915Štich Milan31470ŠK LíněCZE647.0
1019Petera Lubomír31389Sokol DomažliceCZE646.0
1135Martínek Pavel31550*Loko­mo­ti­va ChebCZE642.0
1234Lochman Václav31550*AŠ Mladá BoleslavCZE636.0
1318Jaroš Mar­tin31389Union PlzeňCZE5,553.0
1414Šmíd Jindřich31477ŠK LíněCZE5,548.5
153Obrátil Jan21794KŠ Tietz Karlovy VaryCZE5,544.5
1646Součko­va Marie31550*Loko­mo­ti­va MostCZE5,543.5
1741Řehák Michal31550*ŠK LíněCZE5,543.5
1810Vogeltanz Mar­tin31556Špil­lar­ka PostřekovCZE547.0
199Svo­bo­da Jan21575Loko­mo­ti­va MostCZE546.0
2048Štengl Jaroslav31550*ŠK LíněCZE545.0
2121Fas­to­va Karolina11328Union PlzeňCZE545.0
2216Reitingerová Ive­ta31462Loko­mo­ti­va MostCZE543.5
2326Šimlová Kvě­ta31266Union PlzeňCZE543.0
2411Jána Michal21547DDM Loko­mo­ti­va TrutnoCZE542.0
2522Toman Jan31322Slavoj TachovCZE542.0
2643Šimůnek Fil­ip31550*Union PlzeňCZE542.0
2751Hataj Tomáš41350*Slavoj DvorecCZE541.5
2823Hruš­ka Vladislav31312Loko­mo­ti­va MostCZE541.5
2950Čekan Petr41350*Slavoj DvorecCZE541.5
3036Mrkvič­ka Filip31550*ZČE PlzeňCZE541.5
3127Zít­ka Zbyněk31251ŠK LíněCZE541.5
3217Kracíková Kristý­na31448ŠK LíněCZE4,545.0
3332König Michal31550*ŠK LíněCZE4,540.5
3449Živec Jiří31550*Dioss NýřanyCZE4,540.0
3537Palková Kateři­na31550*Union PlzeňCZE4,539.5
3625Hon­zl Ondřej41268Tatran Pod­bořanyCZE4,538.5
3742Reitinger Jan31550*Loko­mo­ti­va MostCZE4,536.5
3863Paroulek Pavel51350*Jiskra HořiceCZE4,535.5
3940Pos­tu­pa Pavel31550*ŠK Joly Lysá n.L.CZE444.0
4028Fran­ta Stanislav31550*Loko­mo­ti­va MostCZE444.0
4156Mareš­ka Daniel41350*Slavoj DvorecCZE442.0
4239Pos­tu­pa Martin31550*ŠK Joly Lysá n.L.CZE440.5
4324Šimlová Jana31272Union PlzeňCZE438.0
4464Kracík Miroslav31462ŠK LíněCZE437.0
4547Stein­hauser František31550*Řemdih Str­milovCZE433.5
4658Smazalová Kateři­na41350*ŠK LíněCZE432.0
4738Peci­nová Magda31550*PJ Mys­livecká PardubiCZE3,542.0
4820Novák Jiří21340ZČE PlzeňCZE3,540.5
4929Hatl­man Jan31550*ZČE PlzeňCZE3,539.0
5033Kovář Josef31550*ŠK Smí­chovCZE3,538.0
5130Háva Petr31550*ŠK LíněCZE3,538.0
5245Smazalová Eva31550*ŠK LíněCZE3,537.5
5355Land­kam­mer Jan41350*Sokol DomažliceCZE3,534.5
5444Smazalová Hana31550*ŠK LíněCZE3,534.5
5531Kar­bu­sický Ondřej31550*ŠK LíněCZE330.5
5612Kříž Daniel31528Union PlzeňCZE330.0
5757Matoušek Lukáš41350*ŠK LíněCZE328.0
5859Šoral Dal­i­bor41350*ZŠ Vlasti­na PrahaCZE326.5
5954Kracíková Lud­mi­la41350*ŠK LíněCZE325.5
6053Koukolík Jan41350*Stro­j­plast TachovCZE2,535.5
6152Háva Radim41350*ŠK LíněCZE230.5
6260Veselá Barbo­ra41350*ŠK LíněCZE228.5
6361Fiala Tomáš51250*ŠK LíněCZE0,528.5
6462Lorenc David51250*ŠK LíněCZE0,524.5
Turnaj C — národní OPEN dospělých

1.Adámek F.(CZE) 7, 2.Nold M.(GER) 6,5, 3.Šmíd M.(CZE) 6,5, 4.Zvolánek J.(CZE) 6,5, 5.Muk I.(CZE) 6, 6.Soukup A.(CZE) 6, 7.Šmíd J.(CZE) 6, 8.Háva J.(CZE) 5,5, 9.Král P.(CZE) 5,5, 10.Šubrt J.(CZE) 5,5…

Exhibiční přátelský zápas

GM Bab­u­la Vlas­tim­il – GM Štoček Jiří 2 – 2 (v par­tiích hraných zrych­leným tem­pem 1–1, 1–1, 2–0)

Partie

Tur­naj A — Mis­tro­vství Čech mužů 2000 — mez­inárod­ní OPEN tur­naj dospělých
Tur­naj B — národ­ní OPEN tur­naj juniorů
Tur­naj C — národ­ní OPEN tur­naj dospělých
Exhibiční přá­tel­ský zápas

Turnaj A — mezinárodní OPEN turnaj juniorů – 26 hráčů

1.Jüptner J (CZE) 6,5, 2.Vágner T. (CZE) 6, 3.Bernášek J. (CZE) 6, 4.Čedíková K. (CZE) 6, 5.Děcká E. (CZE) 6, 6.Petek Pr. (SLO) 5,5, 7.Kaderka R. (CZE) 5, 8.Balín J. (CZE) 5, 9.Hodová L. (CZE) 5, 10.Blecha M. (CZE) 5

Turnaj B — národní OPEN turnaj juniorů – 54 hráčů

1. Galíček S. (CZE) 7, 2. Studnič­ka T. (CZE) 7, 3. Příborský I. (CZE) 6,5, 4. Svo­bo­da J. (CZE) 6,5, 5. Bar­toň J. (CZE) 6,5, 6. Příborský M. (CZE) 6,5, 7. Rybák D. (CZE) 6, 8. Horáček D. (CZE) 6, 9. Fišer J. (CZE) 6, 10. Příborský J. (CZE) 6,

Turnaj C — Mistrovství Čech mužů 1999 – mezinárodní OPEN turnaj dospělých — 54 hráčů

1. Konop­ka M. (CZE) 7, 2. Polák T. (CZE) 7, 3. Doležal R. jr. (CZE) 6,5, 4. Michálek J (CZE) 6,5, 5. Civín T. (CZE) 6, 6. Vološin L. (CZE) 6, 7. Lechtýn­ský J. (CZE) 6, 8. Čech P. (CZE) 6, 9. Gross Š. (CZE) 6, 10. Černoušek L. (CZE) 6,

Turnaj D — národní OPEN turnaj dospělých — 26 hráčů

1. Liš­ka J. (CZE) 7, 2. Adámek F. (CZE) 7, 3. Fuchs F. (CZE) 7, 4. Men­cl S. (CZE) 5,5, 5. Zvolánek J. (CZE) 5,5, 6. Studnič­ka J. (CZE) 5,5, 7. Čáp J. (CZE) 5, 8. Hory­na J. (CZE) 5, 9. Kasík M. (CZE) 5, 10. Smékal Z. (CZE) 5,

Partie

Tur­naj A — mez­inárod­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)
Tur­naj B — národ­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)
Tur­naj C — Mis­tro­vství Čech mužů 1999 – mez­inárod­ní OPEN tur­naj dospělých (PGN)
Tur­naj D — národ­ní OPEN tur­naj dospělých (PGN)

Turnaj A — mezinárodní OPEN turnaj juniorů – 48 hráčů z 8 federací

1.Solodovnichenko Y.(UKR) 7,5, 2.Šimáček P.(CZE) 7, 3.Starostits I.(LAT) 6,5, 4.Neuman P.(CZE) 6,5, 5.Kalod R.(CZE) 6,5, 6.Mihajlovskij S.(BLR) 6, 7.Teterev V.(BLR) 6, 8.Jirovsky P.(CZE) 6, 9.Novák P.(CZE) 5,5, 10.Virostko P.(CZE) 5,5…

Turnaj B — národní OPEN turnaj juniorů – 60 hráčů z 6 federací

1.Kit P.(BLR) 8, 2.Surňák P.(CZE) 7,5, 3.Balín J.(CZE) 7, 4.Houška J.(CZE) 6,5, 5.Petek Pr.(SLO) 6, 6.Kafka L.(CZE) 6, 7.Rybák D.(CZE) 6, 8.Královec V.(CZE) 6, 9.Balcar M.(CZE) 6, 10.Mrnka J.(CZE) 5,5,

Turnaj C — mezinárodní OPEN turnaj dospělých — 42 hráčů z 8 federací

1.Mirumian V.(ARM) 7,5, 2.Stets (UKR) 6,5, 3.Kozlov O.(RUS) 6,5, 4.Spal M.(CZE) 6,5, 5.Píza V.(CZE) 6, 6.Zimmerman Y. (RUS) 6, 7.Šuráň J.(CZE) 6, 8.Rybák M.(CZE) 6, 9.Tupý M.(CZE) 5,5, 10.Stehlík J.(CZE) 5,5,

Turnaj D — národní OPEN turnaj dospělých — 27 hráčů ze 4 federací

1.Tokmatchev G.(RUS) 6,5, 2.Cvikl M.(CZE) 6,5, 3.Kovařík J.(CZE) 6,5, 4.Soutner J.(CZE) 6, 5.Adámek F.(CZE) 6, 6.Martinec K.(CZE) 5,5, 7.Kasík M.(CZE) 5,5, 8.Podlesák P.(CZE) 5,5, 9.Horyna J.(CZE) 5, 10.Kalvach L.(CZE) 5,

Partie

Tur­naj A — mez­inárod­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)
Tur­naj B — národ­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)
Tur­naj C — mez­inárod­ní OPEN tur­naj dospělých (PGN)
Tur­naj D — národ­ní OPEN tur­naj dospělých (PGN)

Turnaj A — mezinárodní OPEN turnaj juniorů — 48 hráčů z 5 federací

1.Štoček J. IM(CZE) 8, 2.Skatchkov P. IM(RUS) 6,5, 3.Johansen M.(DEN) 6,5, 4.Jirka J.(CZE) 6, 5.Kubala P.(CZE) 6, 6.Slugin S.(RUS) 6, 7.Pedersen N. (DEN) 6, 8.Šuráň J.(CZE) 6, 9.Cvek R.(CZE) 5,5, 10.Navara D.(CZE) 5,5…

Turnaj B — národní OPEN turnaj juniorů — 57 hráčů

1.Valenz M.(CZE) 7, 2.Balín J.(CZE) 6,5, 3.Mrnka J.(CZE) 6,5, 4.Lašek F.(CZE) 6,5, 5.Brudnová J.(CZE) 6,5, 6.Kšána V.(CZE), 7.Surňák P.(CZE) 6, 8.Svoboda J.(CZE) 6, 9.Koutecký V.(CZE) 6, 10.Pflug T.(GER) 6…

Turnaj C — OPEN turnaj dospělých — 26 hráčů

1.Markov J.(RUS) 9, 2.Rybák M.(CZE)7, 3.Cvikl M.(CZE) 5,5, 4.Vít J.(CZE) 5,5, 5.Kalista K.(CZE) 5,5, 6.Hájek J.(CZE) 5,5, 7.Kubíková H.(CZE) 5,5, 8.Adámek F.(CZE) 5,5, 9.Baumruk J.(CZE) 5,5, 10.Mička V.(CZE) 5…

Partie

Tur­naj A — mez­inárod­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)
Tur­naj B — národ­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)
Tur­naj C — OPEN tur­naj dospělých (PGN)

Turnaj A — mezinárodní OPEN turnaj juniorů — 39 hráčů ze 3 federací

1.Doležal R.(CZE) 7, 2.Vávra P.(CZE) 6,5, 3.Šoln P.(SLO) 6,5, 4.Jurásek M.(CZE) 6,5, 5.Jirovský P.(CZE) 6, 6.Neuman P.(CZE) 6, 7.Voller J.(CZE) 6, 8.Sluka R.(CZE) 6, 9.Šuráň (CZE) 5,5, 10.Blažková P.(CZE) 5,5…

Turnaj B — národní OPEN turnaj juniorů — 39 hráčů

1.Herskovič R.(CZE) 7,5, 2.Viták P.(CZE) 6,5, 3.Batelková L.(CZE) 6,5, 4.Valenz M.(CZE) 6, 5.Buldrová M.(CZE) 6, 6.Mrnka J.(CZE) 6, 7.Vohnout P.(CZE) 6, 8.Brudnová J.(CZE) 5,5, 9.Parpel M.(CZE) 5,5, 10.Petek Pr.(SLO) 5,5…

Partie

Tur­naj A — mez­inárod­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)
Tur­naj B — národ­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)

Turnaj A — mezinárodní OPEN turnaj juniorů — 32 hráčů z 6 federací

1.Šoln P.(SLO) 7,5, 2.Fuksík J.(CZE) 6,5, 3.Petek Pa.(SLO) 6, 4.Forster R.(SUI) 6, 5.Tupý M.(CZE) 6, 6.Cvek R.(CZE) 5,5,  7.Blažková P.(CZE) 5,5, 8.Šimáček P.(CZE) 5,5, 9.Voller J.(CZE) 5, 10.Ďúran  T.(CZE) 5…

Turnaj B — národní OPEN turnaj juniorů — 43 hráčů

1.Novák P.(CZE) 7,5, 2.Blecha M.(CZE) 7, 3.Brudnová J.(CZE) 6,5, 4.Šváb J.(CZE) 6,5, 5.Soukup J.(CZE) 6, 6.Kracík D.(CZE) 6, 7.Sysel J.(CZE) 6, 8.Herskovič R.(CZE) 5,5, 9.Hovorka P.(CZE) 5,5…

Partie

Tur­naj A — mez­inárod­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)
Tur­naj B — národ­ní OPEN tur­naj juniorů (PGN)