Šachový festival Plzeň 2022

21. ročník Mez­inárod­ního šachového fes­ti­valku proběhne 20. — 27. 8. 2022 v plzeňském Parko­hotelu. Součástí budou násle­du­jící tur­na­je: Cal­lid­i­tas OPEN — 20.–27. 8. 2022hlavní mez­inárod­ní tur­naj, hraný zároveň jako KP jed­notlivců PRO­dia­mant OPEN — 26. 8. 2022tur­naj mládeže Park­ho­tel OPEN — 21. 8. 2022bleskový tur­naj, hraný zároveň jako KP jed­notlivců v bleskovém šachu Podrob­nos­ti v příloze a na stránkách fes­ti­valu — https://www.sachovyfestivalplzen.cz/.

Po dramatické koncovce vyhrál Marek Pokrupa

Posled­ní deváté kolo hlavního tur­na­je šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2021 při­nes­lo dra­mat­ický souboj o vítězství v tur­na­ji. Po osmi odehraných kolech bylo jas­né, že o pohár pro nejlepšího si to roz­da­jí Jan Lang­ma­jer z pořá­da­jícího ŠK 64 Plzeň a nasazená dvo­j­ka tur­na­je Marek Pokru­pa. Ten vel­mi rych­le v par­tii 9.kola s Arte­mem Mame­tevem získal výho­du, kter­ou bez prob­lémů uplat­nil k výhře. […]

Honza Langmajer udržuje vedení

V osmém kole vedoucí hráč open tur­na­je Jan Lang­ma­jer zaz­na­me­nal cen­nou výhru černý­mi kame­ny s Mar­tinem Taušem a rozšířil svůj bodový zisk na 6,5 bodu. Z druhého mís­ta Honzu stíhá Marek Pokru­pa (6 bodů), který si lehce poradil s Jiřím Hodanem. Třetí je s půl­bodovým odstu­pem Pavel Fla­jš­man, který rem­i­zo­val s Jaroslavem Záhor­ben­ským. V klubovém der­by Mar­ka Janouše s Arte­mem Mame­tevem došlo […]

Honza Toman králem blesku

Sobot­ní bleskový tur­naj fes­ti­valu PLZEŇ 2021 vyhrál napros­to suverén­ně Jan Toman hájící barvy pražského Uniches­su. V tur­na­ji hraném sys­témem každý s každým nedo­vo­lil svým soupeřům ani půl­bod a s 12 body před druhém Mar­tinem Kopřivou z DP Pra­ha vyhrál o 2,5 bodu. Třetí mís­to vybo­jo­val s 8,5 body Jiří Ško­da z plzeňského Petří­na. Nejlepším z hráčů ŠK 64 Plzeň byl pátý Artem […]

Honza Langmajer do posledních dvou kol s půlbodovým náskokem

V par­tiích sed­mého kola soubo­je Pavla Fla­jš­mana s Markem Janoušem a Mar­ka Pokrupy s Jaroslavem Záhor­ben­ským skonči­ly děl­bou bodů, do čela se tak s 5 body a půl­bodovým náskokem dostal Hon­za Lang­ma­jer, jehož tlaku v der­by hráčů ŠK 64 Plzeň neodolal Matěj Šeter­le. O druhé mís­to se s půl­bodovým odstu­pem dělí tro­jice Marek Pokru­pa, Pavel Fla­jš­man a Marek Janouš. Osmé kolo se hraje […]

Turnaj mládeže ovládl Artem Mametev

V pátek 27. 8. 2021 byl na pro­gra­mu 19. ročníku mez­inárod­ního šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2021 tur­naj mládeže v rapid šachu. Pozi­ci největšího favorita prokázal v sed­mikolovém tur­na­ji Artem Mame­tev z ŠK 64 Plzeň, který zaz­na­me­nal 7 výher. S jedi­nou porážk­ou a 6 body se na 2. místě umísti­la Siby­la Řezníčková k Tacho­va, třetí skončil s 5 body další zás­tupce ŠK 64 Plzeň Vojtěch Hodl. Podrobné […]

Festival se blíží do finále

Po šesti odehraných kolech hlavního tur­na­je fes­ti­valu PLZEŇ 2021 není stále nic rozhod­nu­to. Se ste­jným bodovým ziskem 4,5 bodu jsou na čele hned čtyři hráči. Kromě největších favoritů prvního a druhého nasazeného Pavla Fla­jš­mana a Mar­ka Pokrupy jsou to i dva zás­tup­ci ŠK 64 Plzeň Jan Lang­ma­jer (11.nasazený) a Marek Janouš (7.). Nás může těšit, […]

Mládí ŠK 64 Plzeň vpřed

Tak by se dalo charak­ter­i­zo­vat čelo hlavního tur­na­je 20. ročníku šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2021 po třech odehraných kolech. Tro­jice mladíků ŠK 64 Plzeň Marek Janouš (7.nasazený), Matěj Šeter­le (10.) a Jan Lang­ma­jer (11.) je ve vedoucí skupině dvouapůl­bodových hráčů. Hned v prvním kole Jan Lang­ma­jer po výborném výkonu donu­til k rezi­gnaci prvního nasazeného Pavla Fla­jš­mana, ve druhém Matěj […]

Šachový festival 2021 zahájen

V pondělí 23. 8. 2021 úderem 16té hodiny byl v plzeňském hotelu LIONS odstar­tován 20. ročník šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2021. Největší­mi favor­ity ve 25ti člen­ném star­tovním poli jsou Pavel Fla­jš­man z ŠK Dvorec, vítěz hlavního fes­ti­val­ového tur­na­je z roku 2019 Marek Pokru­pa z Šachového klubu Český lev Kolešovice a Mar­tin Tauš hra­jící za Beskyd­sk­ou šachovou školu Frýdek-Místek. Z hráčů pořá­da­jícího Šachového klubu 64 Plzeň je na tom žebříčkově nejlépe osmý nasazený Marek Janouš, mis­tr České repub­liky mládeže do 12 let z roku 2012. Nejm­ladším účast­níkem je 10letý Petr Pešek z QCC České Budějovice. Star­tovní listinu a průběžné výsled­ky můžete sle­dovat na https://chess-results.com/tnr569366.aspx.