Přeskočit na obsah

David Navara krůček před konkurencí (8. den)

Jiří Štoček bílý­mi fig­u­ra­mi Davi­da Navary zat­lačil do defen­zívy, skvělou hrou v obtížné pozi­ci se ale vedoucí hráč soutěže David Navara dokázal ubránit a par­tie skonči­la remí­zou. Dotáh­nout na Davi­da Navaru se mohl vítěz par­tie Láznič­ka vs. Hráček. Par­tie ale i přes snahu obou hráčů nevy­boči­la z rovnováhy a skonči­la také remí­zou. Na třetí šachovni­ci Tomáš Polák se dostal bílý­mi s Vlas­tim­i­lem Bab­u­lou do těžké poz­ice, dokázal ale krás­ně ubránil kon­cov­ku pro­ti Vlas­tim­ilu Babulovi:

Bílý má věžovku s pěšcem méně a špat­ně postaveným králem na h3. Nicméně, pokud by dokázal sebrat pěšce na a7, zůs­tanou černé­mu jen pěš­ci „f“ a „h“, se který­mi je kon­cov­ka remí­zová. Jed­iným tahem, který s jis­to­tou vede k remíze, je přek­va­pivé 47. b4!, což bílý po dvanác­timin­u­tovém přemýšlení zahrál. Myšlenk­ou je po 47…Vxb4 aktivi­zo­vat věž 48. Va3 Vb7 49. Va6 (Va5), což stačí k remíze. Par­tie pak pokračo­vala 47…Kf5 48.Vf3+ Ke5 49.Va3 Ke5 50.Vxa7 Vxb4 s remí­zou o šest tahů později.

Výhrou se do boje o medaili přih­lásili také Van Nguyen, který udolal Pavla Šimáč­ka, a Karel Mali­novský, který dokonce černý­mi přehrál Mar­ti­na Hollana.

Před posled­ním kolem tak vede David Navara s 6,5 body před pěticí pronásle­dovatelů Láznič­ka, Hráček, Štoček, Nguyen a Malinovský.

V posled­ním devátém kole, které začíná v pondělí 31. 8. 2020 již v 10:00 h., se Navara utká s Mali­novským, Hráček s Nguyen­em, Bab­u­la s Lázničk­ou a Havel­ka se Štočkem. Vítěz mis­tro­vství bude znám cca v 15:00 h., kdy proběhne vyh­lášení výsledků.

Průběh všech sehraných par­tií mis­tro­vství si divá­ci mohou přehrát na stránce https://chess24.com/, pří­pad­ně s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra na https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo na YouTube kanálu ŠSČR.

Vedle­jší tur­naj – Cal­lid­i­tas OPEN, který v neděli již skončil, vyhrál Matouš Eret ze Soko­la Kla­tovy s 8 body s půl­bodovým náskokem před Miroslav Palkem a bodovým náskokem před třetím Zdeňkem Hábou.

Živý komen­tář par­tií posled­ního kola velmis­tra Mar­ti­na Petra začne v pondělí 31. 8. 2020 od 10:45 h.

Průběžné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním tur­na­jem 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020, který se v Plzni koná kaž­doročně ve druhé polov­ině srp­na. Další hráči mají možnost hrát Mez­inárod­ního otevřený tur­naj – CALLIDITAS OPEN, na pro­gra­mu jsou i krátkodobé tur­na­je: dva tur­na­je mládeže – PRO­dia­mant OPEN, bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN a Tur­naj ve Fis­cherových šachách – NODAK OPEN (nová atrak­tivní dis­ci­plí­na šachu, ve které je postavení fig­ur na zák­lad­ní řadě losováno před každým kolem). Fes­ti­val se hra­je v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, vst­up diváků do hracího pros­toru je zakázán, zás­tup­ci médií mají vst­up do sálu pov­olen nejvýše 15 min, po zahá­jení par­tií. Z Mis­tro­vství ČR mužů je poři­zován online přenos pro webové stránky (https://www.sachovyfestivalplzen.cz/) s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra.

Partie

Mis­tro­vství ČR — 8. kolo (PGN)
Cal­lid­i­tas Open — 9. kolo (PGN)

Fotogalerie