Přeskočit na obsah

Desátý titul Davida Navary (9. den)

Do soubo­je s Kar­lem Mali­novským v posled­ním kole šel vedoucí hráč David Navara s půl­bodovým náskokem a všeobec­ně se očeká­va­lo, že prokáže své kval­i­ty, soupeře přehra­je a bezprob­lé­mově si dojde k desáté­mu tit­u­lu. Nikdo ale určitě nepřed­pok­lá­dal, že se nerozhodne u šachovnice. Karel Mali­novský totiž k par­tii vůbec nedo­razil a David Navara tak byl po uplynutí čekací doby jed­né hodiny prohlášen vítězem par­tie a tím bylo jas­né, že desátý tit­ul mu již nikdo nevezme.

Boj o další medaile byl ale otevřený. Zbyněk Hráček s Vanem Nguyen­em rozehrál zahá­jení nenáročně, takže pro Vana neby­lo těžké vyrov­nat hru. Výho­du se mu ale převzít nepo­daři­lo, a tak par­tie po hro­mad­ných výměnách skonči­la očeká­vanou děl­bou bodů.

Vik­tor Láznič­ka bojo­val o medaili černý­mi s Vlas­tim­i­lem Bab­u­lou, v nepřehled­né pozi­ci se lépe ori­en­to­val a pod hrozbou zisku mater­iá­ly donu­til soupeře ke kapitulaci.

O medaili bojo­val ještě Jiří Štoček černý­mi v par­tii s Jose­fem Havelk­ou. Štoček po dlouhém manévrovacím boji získal drob­nou výho­du, v náročné pozi­ci ale nedokázal výho­du stupňo­vat a musel se spoko­jit s remízou.

David Navara tak v Plzni získal svůj jubile­jní desátý tit­ul mis­tra ČR v šachu. Hráč širší svě­tové špičky potvrdil svo­je kval­i­ty, získal 7,5 bodu, když v devíti kolech povo­lil soupeřům jen tři remízy. Stříbro vybo­jo­val se 7 body Vik­tor Láznič­ka, druhý hráč českého žebříčku, úspěch favoritů potvrdil bron­zovou medailí Zbyněk Hráček (6,5 b.).

Těs­ně pod stup­ni vítězů zůstali další velmistři Jiří Štoček a Van Nguyen.

Konečné pořadí

Jsem rád, že se mi tur­naj podaři­lo vyhrát. Možná jsem hrál o trošku lépe než ostat­ní, ale ne o mno­ho, spíš jako první mezi rovný­mi,“ řekl se svo­jí tradiční skrom­nos­tí k průběhu tur­na­je David Navara. Ten desátým zlatem ještě vylepšil svůj dosavad­ní reko­rd. Poprvé se nejlepší český šachista z mis­tro­vského tit­u­lu radoval už v roce 2004, kdy mu bylo teprve 19 let.

Těžký moment Navara ustál v osmém kole, kdy se po nepove­deném zahá­jení musel dlouho bránit v horší pozi­ci pro­ti Jiří­mu Štočkovi, vítězi loňského Czech Open, ale tlak soupeře se mu podaři­lo neu­tral­i­zo­vat. Šlo o jed­nu ze tří Navarových remíz za celý tur­naj, další dvě zap­sal po par­tiích s pozdější­mi medailisty. Ve čtvrtém kole svedl téměř šesti­hodi­novou bitvu se Zbyňkem Hráčkem, svým před­chůd­cem na pozi­ci české jed­ničky a bývalým 20. šachis­tou svě­ta, v kole šestém se pak o bod podělil s česk­ou dvo­jk­ou Vik­torem Lázničkou.

Před posled­ním kolem měl Navara na pronásle­dovatele náskok půl bodu, který ještě navýšil kon­tu­mační výhrou nad Kar­lem Mali­novským. Stříbro na MČR v Plzni, které se kvůli pro­tiepi­demick­ým opatřením hrá­lo bez diváků, vybo­jo­val Láznič­ka, bronz bere Hráček.

Vel­mi dobrý výkon podal na seniorském šam­pi­oná­tu Václav Finěk, podle ratin­gu svě­tová jed­nič­ka mezi desetiletý­mi chlap­ci. Atako­val dokonce nor­mu mez­inárod­ního mis­tra, která mu však nakonec unikla o půl bodu. V celkovém pořadí skončil Finěk na 14. místě a nechal za sebou tře­ba velm­istry Petera Michalí­ka nebo Pavla Šimáčka.

Mis­tro­vství repub­liky mělo po celých devět kol vynika­jící náboj. Sportovním vrc­holem byla asi par­tie Navary a Hráč­ka, jejíž kon­cov­ku by si měli nas­tu­dovat všich­ni šachisté jako učeb­ni­ci. Nebo­jác­né výkony mladičkého Václa­va Fiň­ka a dalších tal­en­tů jsou obrovským přís­libem do budouc­na, potěšu­jící je i šesté mís­to úřadu­jícího mis­tra Evropy do 18 let Thai Dai Van Nguye­na,“ zhod­notil průběh šam­pi­oná­tu předse­da Šachového svazu ČR Mar­tin Petr.

MČR mužů proběh­lo v reprezen­tačních sálech Secese Plzeňského praz­dro­je, a to v rám­ci Šachového fes­ti­valu Plzeň 2020. Průběh všech sehraných par­tií mis­tro­vství si divá­ci mohou přehrát na stránce https://chess24.com/, pří­pad­ně s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra na https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo na YouTube kanálu ŠSČR.

Konečné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Partie

Mis­tro­vství ČR — 9. kolo (PGN)

Fotogalerie