Mistrovství ČR mužů 2020

Ter­mín:

23. 8. — 31. 8. 2020 

Mís­to konání:

Plzeň, reprezen­tační sály „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, U Praz­dro­je 7 

Ředi­tel:

Ing. Petr Here­jk, e‑mail: herejk@sachovyfestivalplzen.cz, tel. 773 870 333

Hlavní rozhodčí:

IA Bohumír Sunek 

Sys­tém hry:

švý­carský na 9 kol dle Pravidel FIDE se zápočtem na FRL a LOK: 

 • 90 min­ut na 40 tahů + 30 min­ut do konce + pří­dav­ek 30 sekund na tah od začátku partie
 • při rovnos­ti bodů rozho­du­jí kritéria dle čl. 5.2.3 Soutěžního řádu ŠSČR: 
  • vzá­jem­né par­tie mezi hráči, o které se jedná
  • Buch­holz krá­cený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem
  • Buch­holz
  • Son­neborn-Berg­er
  • vícekrát černé
  • los
 • čekací doba na hráče nepří­tom­ného při zahá­jení hry je 60 minut
 • Sofi­jské pravid­lo – hráči se smí dohod­nout na remíze až po dokončení 30. tahu 

Prá­vo účasti:

hráči a hráčky s plat­nou reg­is­trací u ŠSČR, kteří nej­sou na FRL vedeni pod jinou fed­er­ací než CZE:

 • hráči s tit­u­ly GM, IM, hráči s ELO FIDE >= 2200 a kra­jští pře­borní­ci mužů z roku 2019
 • hráčky s tit­u­ly WGM, WIM, hráčky s ELO FIDE >= 2200
 • tur­na­je se může zúčast­nit omezený počet hráčů a hráček nes­plňu­jících pod­mínku min­imál­ního ELO FIDE (max 20%)

Časový rozvrh:

Ne 23.8.11:00–15:00prezence
16:001. kolo
Po 24.8. 16:002. kolo
Út 25.8. 16:003. kolo
St 26.8. 16:004. kolo
Čt 27.8. 16:005. kolo
Pá 28.8. 16:006. kolo
So 29.8. 16:007. kolo
Ne 30.8. 16:008 kolo
Po 31.8.10:009. kolo
15:00zakončení

Tit­u­ly:

vítěz tur­na­je získá tit­ul Mis­tr České repub­liky mužů 2020

Pos­tupy:

Mis­tr ČR získává nárok na úhradu doložených nák­ladů spo­jených s účastí na ME mužů

Cen­ový fond:

celkem 215.500,- Kč

1.2.3.4.5.6.7.–8.9.–10.11.–12.celkem
Muži75000500002500015000100007000500030002000202000
Junioři2000150010004500
Senioři2000150010004500
Ženy2000150010004500
 • ceny v tur­na­ji se dělí podle sys­té­mu Hort mezi takový počet hráčů, kolik je vyp­sáno cen
 • u cen nad 10 000 Kč bude odečte­na srážková daň 15%, pokud hráči neod­vádí daně sami
 • ceny jsou garan­továny a mohou se sčítat

Pod­mínk­ou pro vypla­cení cen je účast na slavnos­t­ním zakončení.

Star­tovné:

pro hráče, kteří jsou uve­deni na listině ELO FIDE pod značk­ou CZE na prvním až pat­nác­tém místě žebříčku k 1. dub­nu 2020:

 • paušál­ní náhra­da 5000 Kč pro každého
 • bodovné v celkové výši 125000 Kč bude rozděleno mezi tyto hráče poměrným dílem dle ratin­gu převyšu­jícím hod­no­tu 2500

Vklad:

zdar­ma startují:

 • medailisté z MČR mužů 2019
 • hráči s tit­u­ly GM a IM, hráčky s tit­u­ly WGM a WIM
 • hráči s ELO FIDE >= 2400
 • kra­jští pře­borní­ci mužů 2019

ostat­ní účast­ní­ci hradí vklad ve výši:

 • hráči s ELO FIDE 2300 – 2399 — 800 Kč
 • hráči s ELO FIDE 2200 – 2299 — 1.500 Kč
 • hráči s ELO FIDE 2000 – 2199 — 3.000 Kč
 • sle­va 20% z vkladu (lze uplat­nit jen jed­nu sle­vu): ženy, junioři do 18 let, senioři nad 60 let, ZTP
 • přirážku 20% ke vkladu platí hráči přih­lášení po ter­mínu přihlášek

Uby­tování:

Park­ho­tel Plzeň**** (se sní­daní), U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň

• jed­nolůžkový pokoj za 1000 Kč/noc
• dvo­jlůžkový pokoj za 1300 Kč/noc

Hotel Vien­na House Easy**** (se sní­daní), U Praz­dro­je 2720/6, 301 00 Plzeň

 • zdar­ma jed­nolůžkový pokoj se sní­daní (na 8 nocí od 23. 8. do 31. 8. 2020) pro hráče s tit­ulem GM s ELO FIDE >= 2700
 • jed­nolůžkový pokoj za 1950 Kč/noc
 • dvo­jlůžkový pokoj za 2350 Kč/noc

Hotel LIONS*** (se sní­daní), Zborovská 18, 301 00 Plzeň

 • zdar­ma jed­nolůžkový pokoj (na 8 nocí od 23. 8. do 31. 8. 2020) pro medailisty z MČR 2019 mužů a pro hráče s tit­ulem GM s ELO FIDE >= 2600
 • jed­nolůžkový pokoj za 950 Kč/noc
 • dvo­jlůžkový pokoj za 1450 Kč/noc

Hotel Court­yard Mar­riott**** (se sní­daní), Sady 5. květ­na 57, 301 00 Plzeň

 • jed­nolůžkový pokoj za 1650 Kč/noc
 • dvo­jlůžkový pokoj za 1850 Kč/noc

Hotel Plzeň*** (se sní­daní), Budilo­va 15, 301 00 Plzeň

 • jed­nolůžkový pokoj za 1300 Kč/noc
 • dvo­jlůžkový pokoj za 1600 Kč/noc

Vysokoškol­ské kole­je ZČU, Borská 53, 301 00 Plzeň (bez snídaně)

 • dvo­jlůžkové poko­je (buňkové) + WC a spr­chový kout – cena za lůžko 311 Kč/noc

Ohled­ně vol­né kapac­i­ty na přís­lušném hotelu nebo dalších poža­davků na uby­tování se infor­mu­jte u pořadatele.

Stravování:

výpla­ta náhrady stravného ve výši 1.476 Kč:

 • pro medailisty z MČR mužů 2019
 • pro hráče s tit­ulem GM s ELO FIDE >= 2600

Úhra­da plateb:

plat­by vkladu a uby­tování uhraďte bankovním převo­dem na čís­lo účtu 257349750/0300 (vari­abil­ní sym­bol: prvních šest čísel rod­ného čís­la), nebo s pří­platkem +100 Kč v hotovosti při prezenci

Různé:

 • 50 šachovnic tur­na­je bude online přenášeno na Inter­ne­tu, zároveň pak v hracím sále a v přísálí, kde budou par­tie živě komentovány
 • doprovod­né šachové akce: (FIDE Open, bleskový tur­naj, tur­naj ve Fis­cherových šachách, tur­na­je mládeže)
 • další infor­ma­ce na https://www.sachovyfestivalplzen.cz/

Přih­lášky:

na webu https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo emailem na adresu ředitele tur­na­je nejpozději do 2. srp­na 2020; přih­lášky po tom­to datu (pod­míněné přirážk­ou 20%) nemusí být pořa­dateli přijaty