Přeskočit na obsah

Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 – aktuální zpráva k 23. 6. 2020

Již jen dva měsíce zbý­va­jí do začátku letošního Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů. I když šíření epi­demie koron­aviru SARS-CoV­‑2 a s tím sou­vise­jící restrik­tivní opatření výrazně ovlivni­lo průběh příprav, mis­tro­vství proběhne v pláno­vaném ter­mínu od 23. do 31. srp­na 2020 v Plzni, v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je v rám­ci Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020.

Mis­tro­vství ČR mužů se bude hrát na 9 kol švý­carským sys­témem tem­pem 90 min­ut na 40 tahů + 30 min­ut do konce + pří­dav­ek 30 sekund na tah od začátku par­tie. Prá­vo účasti v tur­na­ji Mis­tro­vství ČR mužů mají hráči a hráčky s tit­ulem GM, IM, WGM a WIM, kra­jští pře­borní­ci mužů 2019, hráči s ratingem nad 2200 a v omezeném poč­tu i hráči s ratingem pod tuto hrani­ci (pozn.: v součas­né době počet zájem­ců o účast v MČR s ratingem pod 2200 převyšu­je stanove­nou kvó­tu, z toho důvo­du budou další zájem­ci zařazeni do Mez­inárod­ního tur­na­je – CALLIDITAS OPEN a jejich přeřazení do tur­na­je MČR bude prove­de­no až po navýšení kvóty).

Sez­nam přih­lášených hráčů naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx. Nasazenou jed­ničk­ou je obhájce tit­u­lu mis­tra ČR z loňského roku velmistr David Navara, svo­ji účast již potvrdili také další čeští reprezen­tan­ti velmistři Vik­tor Láznič­ka, Jiří Štoček, Peter Michalík, Vlas­tim­il Bab­u­la a Thai Dai Van Nguyen.

Zájem­ci o účast v Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů 2020, pří­pad­ně v doprovod­ném Mez­inárod­ním tur­na­ji – CALLIDITAS OPEN, se mohou přih­lašo­vat buď pomocí for­muláře na webových stránkách https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo e‑mailem na adrese: herejkpetr@seznam.cz. Propoz­ice Mis­tro­vství ČR mužů naleznete ZDE, propoz­ice celého fes­ti­valu ZDE. Ter­mín přih­lášek je 2. srp­na 2020.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Násled­ky opatření pro­ti koron­aviru si bohužel dodatečně vyžá­daly něk­teré změny a úpravy původ­ních propoz­ic. Provo­zo­va­tel lev­ného uby­tování v SOUE, Vejpr­nická, změnil s odůvod­něním na zpřís­něné hygien­ické před­pisy pod­mínky pro uby­tování (přede­vším se výrazně zvýši­la cena), pro­to bylo zajištěno náhrad­ní „lev­nější“ uby­tování ve Vysokoškol­ských kole­jích Západočeské uni­verz­i­ty, Borská 53 (buňky 2+2 s vlast­ním sociál­ním zařízením) v ceně 311 Kč/noc. Nově bylo také dohod­nu­to zvýhod­něné uby­tování pro účast­níky fes­ti­valu v plzeňském Park­hotelu**** (1 lůžkový pokoj – 900 Kč, 2lůžkový pokoj – 1300 Kč, vč. sní­daně). A z důvo­du min­i­mal­izace rizika přeno­su virové nákazy bude v hracím pros­toru vylouče­na pří­tom­nost diváků.

Zároveň však upo­zorňu­jeme, že pokud by vývoj epi­demi­o­log­ické situ­ace omezil pod­mínky pro hru či tur­naj dokonce znemožnil, budeme to plně respek­to­vat a veře­jnost o tom včas informovat.

Pevně ale věříme, že se tak nes­tane a tur­naj proběhne bez výrazného omezení tak, aby­chom v pondělí 31. 8. 2020 v 15:00 mohli toho nejlepšího hráče vyh­lásit mis­trem České repub­liky mužů pro rok 2020!

Za pořa­datele: Petr Here­jk, e‑mail: herejkpetr@seznam.cz, tel. 773 870 333.