Přeskočit na obsah

Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 – tisková zpráva k 27. 7. 2020

Ve dnech 23. – 31. srp­na 2020 proběhne v Plzni, v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů.

Mis­tro­vství ČR mužů se bude hrát na 9 kol švý­carským sys­témem tem­pem 90 min­ut na 40 tahů + 30 min­ut do konce + pří­dav­ek 30 sekund na tah od začátku par­tie (den­ně jed­no kolo), pořa­datelem je Šachový klub 64 Plzeň.

Nejvýše nasazeným hráčem mis­tro­vství je obhájce tit­u­lu mis­tra ČR z loňského roku velmistr David Navara, svo­ji účast již potvrdili také další čeští reprezen­tan­ti velmistři Vik­tor Láznič­ka, Jiří Štoček, Peter Michalík, Vlas­tim­il Bab­u­la či 23 hráč svě­tového juniorského žebříčku Thai Dai Van Nguyen. Ve star­tovní listině, která ke dni 27. 7. čítá 66 jmen, je také řada mladých tal­en­to­vaných hráčů, mj. také svě­tová jed­nič­ka mezi desetiletý­mi Václav Finěk. Sez­nam přih­lášených hráčů naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním tur­na­jem 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020, který se v Plzni koná kaž­doročně ve druhé polov­ině srp­na. Další hráči mají možnost hrát Mez­inárod­ního otevřený tur­naj – CALLIDITAS OPEN, na pro­gra­mu jsou i krátkodobé tur­na­je: dva tur­na­je mládeže – PRO­dia­mant OPEN, bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN a Tur­naj ve Fis­cherových šachách – NODAK OPEN (nová atrak­tivní dis­ci­plí­na šachu, ve které je postavení fig­ur na zák­lad­ní řadě losováno před každým kolem).

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Fes­ti­val se bude hrát v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, vst­up diváků do hracího pros­toru je zakázán, zás­tup­ci médií mají vst­up do sálu pov­olen nejvýše 10 min, po zahá­jení par­tií. Z Mis­tro­vství ČR mužů bude vyráběn online přenos pro webové stránky (https://www.sachovyfestivalplzen.cz/) s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra.

Za pořa­datele: Petr Here­jk, ředi­tel soutěže, e‑mail: herejkpetr@seznam.cz, tel. 773 870 333. https://www.sachovyfestivalplzen.cz/