Přeskočit na obsah

Na čele první tři nasazení (6. den)

Šesté kolo Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni sved­lo pro­ti sobě nasazenou dvo­jku a jed­ničku tur­na­je Vik­to­ra Lázničku a Davi­da Navaru. A pro­tože par­tie po celou dobu nevy­boči­la z rovnováhy, remíza a děl­ba bodu byla log­ick­ým vyústěním. To třetí nasazený Jiří Štoček na druhé šachovni­ci získal s Mar­tinem Hol­lanem černý­mi v zahá­jení výbornou pozi­ci, kter­ou koruno­val obětí věže, po které soupeř složil zbraně již ve 20. tahu. A pro­tože par­tie na dalších dvou šachovnicích (Michalík vs. Hráček i Šorm vs. Bab­u­la) skonči­ly remí­zou, je tak tři kola před kon­cem na čele s 5 body tro­jice nejvýše nasazených hráčů: David Navara, Vik­tor Láznič­ka a Jiří Štoček. Do další skupiny 4,5 bodových se posunul také Tomáš Polák, který sehrál vel­mi zají­mavou par­tii s juniorským mis­trem ČR Markem Mičou:

V kri­t­ick­ém momen­tu po 25…Dc5 již byli oba hráči v časové tís­ni. Bílý se rozhodl pro lákavé 26. Dxc5 Vc5 27. Je7+ Kh7 28. bxa4 se ziskem fig­ury, ovšem po 28…Ve8! je bílý jezdec chycen a vzniklá věžové kon­cov­ka je pro černého výrazně lep­ší. Tomáš Polák ji dovedl k výhře. Nicméně, v pozi­ci na dia­gra­mu mohl bílý hrát sil­né 26. Dc1! s napadením černého jezd­ce a stál by lépe.

Velk­ou smůlu měl nejm­ladší účast­ník Václav Finěk, který ve výrazně lep­ší pozi­ci s Milanem Orságem překročil ve 40. tahu čas a prohrál.

Průběh všech par­tií šestého kola si divá­ci mohou přehrát na stránce https://chess24.com/, pří­pad­ně s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra na https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo na YouTube kanálu ŠSČR.

Ve vedle­jším tur­na­ji – Cal­lid­i­tas OPEN je po sed­mi odehraných kolech na čele Matouš Eret ze Soko­la Kla­tovy s 6 body.

Druhý tur­naj mládeže – PRO­dia­mant OPEN vyhrál Michal Jareš z 2222 ŠK Polabiny s 6,5 bodem před Janem Lang­ma­je­rem a Arte­mem Mame­tevem (oba ŠK 64 Plzeň a 5 bodů).

Sed­mé kolo Mis­tro­vství ČR mužů se bude hrát v sobo­tu 29. 8. od 16:00, Při­b­ližně ve 16:45 začne živý komen­tář velmis­tra Mar­ti­na Petra. Přenos par­tií je o 15 min­ut posunutý, což slouží jako opatření pro­ti pří­pad­né­mu pod­vádění. Ještě předtím od 9:00 proběhne atrak­tivní bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN.

Průběžné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním tur­na­jem 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020, který se v Plzni koná kaž­doročně ve druhé polov­ině srp­na. Další hráči mají možnost hrát Mez­inárod­ního otevřený tur­naj – CALLIDITAS OPEN, na pro­gra­mu jsou i krátkodobé tur­na­je: dva tur­na­je mládeže – PRO­dia­mant OPEN, bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN a Tur­naj ve Fis­cherových šachách – NODAK OPEN (nová atrak­tivní dis­ci­plí­na šachu, ve které je postavení fig­ur na zák­lad­ní řadě losováno před každým kolem).

Fes­ti­val se hra­je v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, vst­up diváků do hracího pros­toru je zakázán, zás­tup­ci médií mají vst­up do sálu pov­olen nejvýše 15 min, po zahá­jení par­tií. Z Mis­tro­vství ČR mužů je poři­zován online přenos pro webové stránky (https://www.sachovyfestivalplzen.cz/) s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra.

Partie

Mis­tro­vství ČR — 6. kolo (PGN)
Cal­lid­i­tas OPEN — 7. kolo (PGN)

Fotogalerie