Přeskočit na obsah

Šestice velmistrů ve vedení (4. den)

Ostře sle­dovaný souboj dvou vedoucích hráčů Zbyň­ka Hráč­ka a Davi­da Navary ve 4. kole Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni se rozhodoval až v šesté hod­ině hry. David Navara obětí pěšce v kon­covce jezd­ce pro­ti střel­ci získal dva vol­né pěšce:

V pozi­ci na dia­gra­mu se sta­lo 44…g5! 45.hxg5 h4! Par­tie dále pokračo­vala 46.f4 h3 47. g6+ Kg8 47. Kf3 Jxf4 48. Kg3 Jxg6 49. Sa1 Jf4, kde sice bílý Zbyněk Hráček přišel o pěšce, ale po tuhém boji a srd­naté obraně dokázal par­tii po dalších 30 tazích remizovat.

Jak Navara, tak Hráček mají po čtyřech kolech na svém kon­tě 3,5 bodu.

Dělení bodu na první šachovni­ci využili další čtyři velmistři, kteří se díky výhrám dokáza­li na vedoucí dvo­ji­ci dotáh­nout: Vik­tor Láznič­ka přehrál mladého Václa­va Fiň­ka, když mu ve střed­ní hře sebral pěšce a par­tii zkušeně dotáhl do vítězného konce; Jiří Štoček útokem na krále bodoval s Markem Mičou; Van Nguyen nachy­tal Milana Orsá­ga hned v zahá­jení a lehce vyhrál a Tomáš Polák černý­mi zat­lačil Jaku­ba Rabati­na do defen­zivy a koruno­val vše pěknou obětí věže.

Vzh­le­dem k velmistro­vské­mu obsazení vedoucí se dají v dalším průběhu očeká­vat vel­mi zají­mavé a dra­mat­ické boje.

Vedle­jší Mez­inárod­ní tur­naj – Cal­lid­i­tas OPEN má za sebou již pět odehraných kol, na čele je dvo­jice Matouš Eret, Miroslav Palek se 4,5 bodem.

Doplňkový tur­naj ve Fis­cherových šachách vyhrál Tomáš Holý z Bohemi­ans Pra­ha s 5,5 bodem před dvo­jicí hráčů z pořá­da­jícího ŠK 64 Plzeň Jan Lang­ma­jer a David Lorenc (oba 5 bodů).

Celý průběh i všech­ny ostat­ní par­tie MČR si můžete přehrát na webových stránkách pořa­datele https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo na stránce https://chess24.com/.

Páté kolo Mis­tro­vství ČR mužů se bude hrát ve čtvrtek 27. 8. ten­tokráte již od 13:00 (z důvo­du večerního kon­cer­tu na nád­voří pivo­varu) a fanouš­ci se mohou těšit na pikant­ní soubo­je vedoucí šes­tice: Navara vs. Nguyen, Polák vs. Láznič­ka, Štoček vs, Hráček!! Při­b­ližně ve 13:45 začne živý komen­tář velmis­tra Mar­ti­na Petra na YouTube kanálu ŠSČR. Přenos par­tií je o 15 min­ut posunutý, což slouží jako opatření pro­ti pří­pad­né­mu podvádění.

Průběžné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním tur­na­jem 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020, který se v Plzni koná kaž­doročně ve druhé polov­ině srp­na. Další hráči mají možnost hrát Mez­inárod­ního otevřený tur­naj – CALLIDITAS OPEN, na pro­gra­mu jsou i krátkodobé tur­na­je: dva tur­na­je mládeže – PRO­dia­mant OPEN, bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN a Tur­naj ve Fis­cherových šachách – NODAK OPEN (nová atrak­tivní dis­ci­plí­na šachu, ve které je postavení fig­ur na zák­lad­ní řadě losováno před každým kolem).

Fes­ti­val se hra­je v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, vst­up diváků do hracího pros­toru je zakázán, zás­tup­ci médií mají vst­up do sálu pov­olen nejvýše 15 min, po zahá­jení par­tií. Z Mis­tro­vství ČR mužů je poři­zován online přenos pro webové stránky (https://www.sachovyfestivalplzen.cz/) s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra.

Partie

Cal­lid­i­tas OPEN — 5. kolo (PGN)
Mis­tro­vství ČR — 4. kolo (PGN)

Fotogalerie