Přeskočit na obsah

Ve vedení Navara s Lázničkou (5. den)

Na první šachovni­ci v pátém kole Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni bylo ten­tokráte rych­le dohráno. David Navara totiž vel­mi svižně porazil Thai Dai Van Nguye­na, který černý­mi nedopatřením pro­hodil tahy v zahá­jení. Navara tak zvýšil svůj bodový stav na 4,5 bodu. Na ste­j­nou bodovou hrani­ci se dostal také Vik­tor Láznič­ka, který vybo­jo­val bod po dlouhém boji ve věžové kon­covce pro­ti Tomáši Polákovi, když nená­pad­ný, ale důležitý moment par­tie nastal v 27. tahu:

Černý jezdec je na a5 v „ofsaj­du“ a pokud by bílý zahrál 27. Ve4!, stál by podle počí­tače dokonce o něco lépe. Po 27. Vc2 ale přišel pěkný trik 27… Jc6!, kterým se černé­mu podaři­lo aktivi­zo­vat jezd­ce. Pos­tup­ně pak v dalším průběhu kon­cov­ky získat pře­vahu, kter­ou se mu podaři­lo uplat­nit v zisk celého bodu.

Souboj velmistrů Jiří Štoč­ka a Zbyň­ka Hráč­ka na třetí šachovni­ci skončil remízou.

Po pěti kolech tak vedou David Navara a Vik­tor Láznič­ka, tedy nasazená jed­nič­ka a dvo­j­ka tur­na­je a právě na jejich souboj dojde v šestém kole.

Průběh této, ste­jně jako i dalších par­tií šestého kola mohou divá­ci sle­dovat na stránce https://chess24.com/, pří­pad­ně s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra na https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo na YouTube kanálu ŠSČR.

Šesté kolo Mis­tro­vství ČR mužů se bude hrát ve čtvrtek 28. 8. od 16:00, Při­b­ližně ve 16:45 začne živý komen­tář velmis­tra Mar­ti­na Petra. Přenos par­tií je o 15 min­ut posunutý, což slouží jako opatření pro­ti pří­pad­né­mu pod­vádění. Ještě předtím od 9:00 proběhne druhý tur­naj mládeže – PRO­dia­mant OPEN.

Průběžné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním tur­na­jem 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020, který se v Plzni koná kaž­doročně ve druhé polov­ině srp­na. Další hráči mají možnost hrát Mez­inárod­ního otevřený tur­naj – CALLIDITAS OPEN, na pro­gra­mu jsou i krátkodobé tur­na­je: dva tur­na­je mládeže – PRO­dia­mant OPEN, bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN a Tur­naj ve Fis­cherových šachách – NODAK OPEN (nová atrak­tivní dis­ci­plí­na šachu, ve které je postavení fig­ur na zák­lad­ní řadě losováno před každým kolem).

Fes­ti­val se hra­je v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, vst­up diváků do hracího pros­toru je zakázán, zás­tup­ci médií mají vst­up do sálu pov­olen nejvýše 15 min, po zahá­jení par­tií. Z Mis­tro­vství ČR mužů je poři­zován online přenos pro webové stránky (https://www.sachovyfestivalplzen.cz/) s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra.

Partie

Mis­tro­vství ČR — 5. kolo (PGN)
Cal­lid­i­tas OPEN — 6. kolo (PGN)

Fotogalerie