Přeskočit na obsah

Navara do trháku! (7. den)

V sed­mém kole se na pódiu, tedy na prvních dvou šachovnicích před­stavili čtyři nejvýše nasazení, konkrét­ně dvo­jice Jiří Štoček vs. Vik­tor Láznič­ka a David Navara vs. Peter Michalík. A oba soubo­je byly na ostří nože!

Jiří Štoček vel­mi orig­inál­ně rozehrál zahá­jení; vypada­lo to, že by mohl získal výho­du, Vik­tor Láznič­ka ale skvělou obra­nou dostal pozi­ci do rovnováhy a remíza byla log­ick­ým vyústěním jejich souboje.

V par­tii na druhé šachovni­ci David Navara nejprve osla­bil královské kříd­lo soupeře, poté obranu Petera Michalí­ka přes­nou hrou doslo­va rozebral.

Po 22.Sb1 mohl černý pokračo­vat napřík­lad tahem 22…Db6, ale bílý má i tak slib­né útočné možnos­ti. Peter Michalík chy­bo­val tahem 22…Ve8, čehož David bleskově využil: 23. Db3! Sxc3 24. Sxg6! a černá poz­ice se roz­padá. Ještě se sta­lo 24…fxg6  25.d6+  Kh8 26.Dxb7  Vb8  27.Df7 Sxb2  28.Vxa6  Vf8 29.Dxg6  Dd7  30.Dxh5+ a se dvě­ma pěš­ci navíc a oslabeným černým králem je poz­ice napros­to bez­nadějná 30…Kg7  31.Jh2 Sd4 32.Vd3 Vg8  33.Vg3+ Kf8  34.Vxg8+ Kxg8 35.Jg4 a černý se vzdal 1–0

Třetí velmistro­vský souboj kola mezi Tomášem Polákem a Vanem Nguyen­em skončil remí­zou, a pro­tože ostat­ní velmistři ve star­tovním poli Hráček, Bab­u­la i Šimáček své par­tie vyhráli, v první desítce průběžného pořadí je všech devět velmistrů. Desítku doplňu­je jed­iný mez­inárod­ní mis­tr Karel Mali­novský. V samostat­ném vedení je David Navara s 6 body s půl­bodovýnm před tro­jicí Láznič­ka, Hráček, Štoček.

Zbý­va­jí posled­ní a rozho­du­jící dvě kola, udrží David Navara své vedení? Částeč­nou odpověď na tuto otázku může dát již dnešní osmé kolo, ve kterém Jiří Štoček vyzve Davi­da Navaru a Vik­tor Láznič­ka Zbyň­ka Hráčka.

Průběh všech sehraných par­tií mis­tro­vství si divá­ci mohou přehrát na stránce https://chess24.com/, pří­pad­ně s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra na https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo na YouTube kanálu ŠSČR.

Ve vedle­jším tur­na­ji – Cal­lid­i­tas OPEN je po osmi odehraných kolech, na čele stále Matouš Eret ze Soko­la Kla­tovy s 7 body s půl­bodovým náskokem před Miroslav Palkem.

Sobot­ní dopoled­ní bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN vyhrál ziskem 9 bodů Jonáš Eret ze Soko­la Kla­tovy před Janem Turnerem z ŠK Líně (8,5 b.) a Milanem Borkovcem ze Soko­la Tábor (8 b.).

Osmé kolo Mis­tro­vství ČR mužů se bude hrát v neděli 30. 8. od 16:00, Při­b­ližně v 16:45 začne živý komen­tář velmis­tra Mar­ti­na Petra. Přenos par­tií je o 15 min­ut posunutý, což slouží jako opatření pro­ti pří­pad­né­mu pod­vádění. Ještě před rozehráním osmého kola Mis­tro­vství ČR mužů proběhne vyh­lášení výsled­ků vedle­jšího tur­na­je – Cal­lid­i­tas OPEN ihned po odehrání posled­ní par­tie 9. kola, které star­tu­je ten­tokráte již v 9:00.

Průběžné výsled­ky naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx.

Zášti­tu nad fes­ti­valem převzal min­istr zahraničí České repub­liky pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Zášti­tu nad Mis­tro­vstvím České repub­liky v šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primá­to­ra měs­ta Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním tur­na­jem 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020, který se v Plzni koná kaž­doročně ve druhé polov­ině srp­na. Další hráči mají možnost hrát Mez­inárod­ního otevřený tur­naj – CALLIDITAS OPEN, na pro­gra­mu jsou i krátkodobé tur­na­je: dva tur­na­je mládeže – PRO­dia­mant OPEN, bleskový tur­naj – Pil­sner Urquell OPEN a Tur­naj ve Fis­cherových šachách – NODAK OPEN (nová atrak­tivní dis­ci­plí­na šachu, ve které je postavení fig­ur na zák­lad­ní řadě losováno před každým kolem).

Fes­ti­val se hra­je v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, vst­up diváků do hracího pros­toru je zakázán, zás­tup­ci médií mají vst­up do sálu pov­olen nejvýše 15 min, po zahá­jení par­tií. Z Mis­tro­vství ČR mužů je poři­zován online přenos pro webové stránky (https://www.sachovyfestivalplzen.cz/) s komen­tářem velmis­tra Mar­ti­na Petra.

Partie

Mis­tro­vství ČR — 7. kolo (PGN)
Cal­lid­i­tas Open — 8. kolo (PGN)

Fotogalerie