Přeskočit na obsah

Partie Navara vs. Nguyen v klavírním provedení

Atmos­féra srp­nového Mis­tro­vství České repub­liky mužů v sálech SECESE Plzeňského pivo­varu nato­lik zau­jala dvacetiletého plzeňského klavíris­tu a skla­datele Matě­je Műllera, že se rozhodl k jedinečné­mu propo­jení hud­by a šachu. Ses­tro­jil unikát­ní sys­tém, podle kterého lze šachové par­tie detail­ně zhudeb­nit a vytvořil jim tak dosud nepoz­naný rozměr. Hudeb­ní přepis šachového klání zohledňu­je nejen jed­notlivá pole šachovnice a vlast­ní charak­ter­is­tiku všech fig­ur, ale také rošá­du nebo čas přemýšlení hráčů nad jejich tahy. Par­tii Davi­da Navary s Thai Dai Van Nguyen­em v klavírním prove­dení Matě­je Műllera, která byla ve svě­tové pre­miéře odvysílá­na v listopadovém pořadu V ŠACHU, si můžete poslech­nout zde — https://www.ceskatelevize.cz,  reportáž začíná v čase 28:02.