Informace pro účastníky před zahájením festivalu

Vážení šachoví přátelé, před startem Šachového fes­ti­valu PLZEŇ něko­lik infor­ma­cí: Sez­nam přih­lášených hráčů do tur­na­je Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů naleznete na https://chess-results.com/…spx, sez­nam přih­lášených hráčů do doprovod­ného Mez­inárod­ního tur­na­je – CALLIDITAS OPEN na https://chess-results.com/…spx. Prosím zkon­trolu­jte, zda jste v listině uve­deni a zda Vaše úda­je jsou správné. Vst­up do areálu Plzeňského pivo­varu je hlavní (Jubile­jní) bra­nou, pří­chod do […]

Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 – tisková zpráva k 27. 7. 2020

Ve dnech 23. – 31. srp­na 2020 proběhne v Plzni, v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je, Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů. Mis­tro­vství ČR mužů se bude hrát na 9 kol švý­carským sys­témem tem­pem 90 min­ut na 40 tahů + 30 min­ut do konce + pří­dav­ek 30 sekund na tah od začátku par­tie (den­ně jed­no kolo), pořa­datelem je Šachový […]

Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 – aktuální zpráva k 23. 6. 2020

Již jen dva měsíce zbý­va­jí do začátku letošního Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů. I když šíření epi­demie koron­aviru SARS-CoV­­‑2 a s tím sou­vise­jící restrik­tivní opatření výrazně ovlivni­lo průběh příprav, mis­tro­vství proběhne v pláno­vaném ter­mínu od 23. do 31. srp­na 2020 v Plzni, v reprezen­tačních sálech „SECESE“ Plzeňského praz­dro­je v rám­ci Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020. Mis­tro­vství ČR mužů se bude hrát na 9 kol […]

Aktuální zpráva o Mistrovství České republiky v šachu mužů 2020

Součas­ná situ­ace v České repub­lice kolem šířením epi­demie koron­aviru SARS-CoV­­‑2 výrazně zasáh­la také do příprav letošního Mis­tro­vství ČR v šachu mužů. To by se mělo konat v Plzni ve dnech 23. – 31. 8. 2020 za pořa­da­tel­ství Šachového klubu 64 Plzeň v rám­ci Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020. Ačkoli aktuál­ně stále není možné u šachových tur­na­jů dodržet všech­na stanovená opatření, což konání mistrovských […]

Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 se bude konat v Plzni!

Náš klub ŠK 64 Plzeň bude pořa­datelem Mis­tro­vství České repub­liky mužů 2020! Uspěli jsme v konkurzu vyp­saném Šachovým svazem ČR a staneme se orga­nizá­to­ry nejvýz­nam­nější české mis­tro­vské soutěže. Mis­tro­vství ČR se bude hrát jako open tur­naj pro hráče s ratingem nad 2200 a proběhne v rám­ci 19. ročníku Šachového fes­ti­valu PLZEŇ 2020. Součástí fes­ti­valu bude ještě mez­inárod­ní open tur­naj a řada dalších […]