Partie Navara vs. Nguyen v klavírním provedení

Atmos­féra srp­nového Mis­tro­vství České repub­liky mužů v sálech SECESE Plzeňského pivo­varu nato­lik zau­jala dvacetiletého plzeňského klavíris­tu a skla­datele Matě­je Műllera, že se rozhodl k jedinečné­mu propo­jení hud­by a šachu. Ses­tro­jil unikát­ní sys­tém, podle kterého lze šachové par­tie detail­ně zhudeb­nit a vytvořil jim tak dosud nepoz­naný rozměr. Hudeb­ní přepis šachového klání zohledňu­je nejen jed­notlivá pole šachovnice a vlastní […]

Desátý titul Davida Navary (9. den)

Do soubo­je s Kar­lem Mali­novským v posled­ním kole šel vedoucí hráč David Navara s půl­bodovým náskokem a všeobec­ně se očeká­va­lo, že prokáže své kval­i­ty, soupeře přehra­je a bezprob­lé­mově si dojde k desáté­mu tit­u­lu. Nikdo ale určitě nepřed­pok­lá­dal, že se nerozhodne u šachovnice. Karel Mali­novský totiž k par­tii vůbec nedo­razil a David Navara tak byl po uplynutí čekací doby jed­né hodiny […]

David Navara krůček před konkurencí (8. den)

Jiří Štoček bílý­mi fig­u­ra­mi Davi­da Navary zat­lačil do defen­zívy, skvělou hrou v obtížné pozi­ci se ale vedoucí hráč soutěže David Navara dokázal ubránit a par­tie skonči­la remí­zou. Dotáh­nout na Davi­da Navaru se mohl vítěz par­tie Láznič­ka vs. Hráček. Par­tie ale i přes snahu obou hráčů nevy­boči­la z rovnováhy a skonči­la také remí­zou. Na třetí šachovni­ci Tomáš Polák […]

Navara do trháku! (7. den)

V sed­mém kole se na pódiu, tedy na prvních dvou šachovnicích před­stavili čtyři nejvýše nasazení, konkrét­ně dvo­jice Jiří Štoček vs. Vik­tor Láznič­ka a David Navara vs. Peter Michalík. A oba soubo­je byly na ostří nože! Jiří Štoček vel­mi orig­inál­ně rozehrál zahá­jení; vypada­lo to, že by mohl získal výho­du, Vik­tor Láznič­ka ale skvělou obra­nou dostal pozi­ci do rovnováhy […]

Na čele první tři nasazení (6. den)

Šesté kolo Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni sved­lo pro­ti sobě nasazenou dvo­jku a jed­ničku tur­na­je Vik­to­ra Lázničku a Davi­da Navaru. A pro­tože par­tie po celou dobu nevy­boči­la z rovnováhy, remíza a děl­ba bodu byla log­ick­ým vyústěním. To třetí nasazený Jiří Štoček na druhé šachovni­ci získal s Mar­tinem Hol­lanem černý­mi v zahá­jení výbornou pozi­ci, kter­ou koruno­val obětí věže, […]

Ve vedení Navara s Lázničkou (5. den)

Na první šachovni­ci v pátém kole Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni bylo ten­tokráte rych­le dohráno. David Navara totiž vel­mi svižně porazil Thai Dai Van Nguye­na, který černý­mi nedopatřením pro­hodil tahy v zahá­jení. Navara tak zvýšil svůj bodový stav na 4,5 bodu. Na ste­j­nou bodovou hrani­ci se dostal také Vik­tor Láznič­ka, který vybo­jo­val bod po dlouhém boji […]

Šestice velmistrů ve vedení (4. den)

Ostře sle­dovaný souboj dvou vedoucích hráčů Zbyň­ka Hráč­ka a Davi­da Navary ve 4. kole Mis­tro­vství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni se rozhodoval až v šesté hod­ině hry. David Navara obětí pěšce v kon­covce jezd­ce pro­ti střel­ci získal dva vol­né pěšce: V pozi­ci na dia­gra­mu se sta­lo 44…g5! 45.hxg5 h4! Par­tie dále pokračo­vala 46.f4 h3 47. g6+ Kg8 47. Kf3 Jxf4 48. Kg3 Jxg6 49. […]

Ve vedení Navara s Hráčkem (3. den)

Po třetím kole Mis­tro­vství ČR mužů v šachu zůstali bez ztrá­ty půl­bo­du už pouze David Navara, který ve třetím kole přehrál kla­tovského Tomáše Hur­dzana, a Zbyněk Hráček, který přet­lačit ve věžové kon­covce Pavla Freislera. V atrak­tivním gen­er­ačním soubo­ji uhrál mladý desetiletý Václav Finěk po ostrém boji cen­nou remízu s velmistrem Tomášem Polákem. Oba se tak zařadili do silné […]

Ve vedoucí skupině Navara i Finěk (2. den)

Po dvou odehraných kolech Mis­tro­vství České repub­liky v šachu mužů zůsta­lo již pouze sedm hráčů se dvě­ma výhra­mi. Svo­ji vysok­ou výkon­nost potvrdil nejvýše nasazený David Navara, vyhrál pro­ti Jakubu Stinkovi po výborně tech­nicky vedené kon­covce. Dva body mají také oba kapitáni českých reprezen­tačních týmů a zároveň zkušení velmistři, kapitán mužů Zbyněk Hráček (7. nasazený) a žen Tomáš […]